E-servisi · Gadgets

Mreža državnih puteva na geoportalu

Kroz saradnju JP “Putevi Srbije” i Republičkog geodetskog zavoda pripremljeni su podaci o mreži državnih puteva za uvid preko geoportala.

Javno preduzeće “Putevi Srbije” je nadležno za upravljanje državnim putevima i obavlja poslove koji se odnose na održavanje, zaštitu, eksploataciju i razvoj državnih puteva prvog i drugog reda u Republici Srbiji. Transportna mreža je tema u aneksu I direktive INSPIRE, što ukazuje da je nacionalna putna mreža značajan skup podataka u izgradnji NIGP-a.

Mreža državnih puteva u nadležnosti JP “Putevi Srbije” definisani su u skladu sa:

  • Zakonom o javnim putevima (Službeni glasnik RS, 101/2005)
  • Zakonom o ratifikaciji evropskog sporazuma o glavnim međunarodnim saobraćajnim arterijama ( Službeni list SFRJ, 5/80)
  • Odlukom o utvrđivanju magistralnih puteva (Službeni list SFRJ, 39/1984, 4/1987)
  • Odlukom o utvrđivanju regionalnih puteva (Službeni glasnik SRS, 20/1976, 14/1977; Službeni glasnik RS 35/91)
  • Uredbom o kriterijumima za kategorizaciju državnih puteva (Službeni glasnik RS, 37/2009).

U okviru saradnje između JP “Putevi Srbije” i Republičkog geodetskog zavoda objedinjeni su tabelarni (atributivni) podaci o mreži državnih puteva sa geometrijskim prikazom puteva sa pregledne topografske karte u razmeri 1:300 000. Na taj način atributivni podaci od JP “Putevi Srbije” su dobili georeferenciranu grafičku prezentaciju.

Na geoportalu su u okviru teme Transport dostupni za uvid podaci o čvorovima, osnovnim, magistralnim i regionalnim putnim deonicama sa osnovnim atributima. Relevantna zakonska regulativa i strategija razvoja transporta može se preuzeti sa početne strane geoportala.

Ovaj vid udruživanja kapaciteta i podataka između državnih institucija je primer kako se u okviru NIGP-a postiže saradnja u cilju unapređenja geoinformacija. Na ovaj način omogućen je javni pristup podacima od značaja za upravljanje prostorom.

 

 

Leave a Reply