Gadgets

Učešće RGZ u izradi EuroGeographics proizvoda

Framework Licence Agreement (FLA) – licencni sporazum definisan je na osnovu inicijative Upravnog odbora EuroGeographics-a u cilju povećanja korišćenja proizvoda i servisa EuroGeographics-a od strane javne administracije, a prema potrebama i zahtevima korisnika. Na taj način se objedinjuju dosadašnji pojedinačni sporazumi za svaki proizvod u jedan zajednički okvirni sporazum. Pojedinačni proizvodi i usluge definisani su kroz posebne anekse.

Nakon procesa usaglašavanja, licencni sporazum sa pratećim aneksima za svaki proizvod dostavljen je evropskim nacionalnim katastarskim i kartografskim institucijama radi potpisivanja. Republički geodetski zavod potpisao je okvirni licencni sporazum i anekse za izradu EuroBoundaryMap, EuroGlobalMap i EuroRegionalMap.

Podaci za Srbiju su već uključeni i održavaju se za EuroBoundaryMap. Takođe, podaci za EuroGlobalMap su izrađeni prema tehničkoj specifikaciji i biće dostupni u sledećoj verziji. Zajedno sa objedinjenim podacima ostalih evropskih članica opisani prostorni podaci za Srbiju su dostavljeni Eurostat-u u skladu sa ugovorom za obezbeđenje podataka u trogodišnjem periodu.

Za učešće u izradi EuroRegionalMap potrebno je proći proces akreditovanja radi razmatranja tehničkih mogućnosti i raspoloživosti odgovarajućih prostornih podataka za izradu ovog proizvoda. Republički geodetski zavod je dobio potvrdu od EuroGeographics-a da je uspešno prošao proces akreditovanja i da ima resurse za izradu EuroRegionalMap.

EuroRegionalMap (ERM) je višefunkcionalni skup topografskih i administrativnih referentnih podataka na regionalnom nivou detaljnosti za razmeru 1:250 000. Proizvod se kreira u saradnji sa evropskim nacionalnim kartografskim i katastarskim organizacijama na osnovu službenih nacionalnih baza podataka. Trenutno je 35 evropskih država dostavilo nacionalne podatke koji su uključeni u EuroRegionalMap ver. 4.0.

EuroGeographics je definisao tehničku specifikaciju koja opisuje sadržaj, tačnost i format podataka. Proizvod se izrađuje u formatu ArcGIS Geodatabase ver. 9.3 u prostornom referentnom sistemu ETRS89 sa metapodacima u skladu sa ISO 19115.

EuroRegionalMap podaci su organizovani u devet tema: administrativne granice, hidrografija, transport, naselja, vegetacija i tlo, geografska imena, objekti od interesa, ERM sistem za ‘tajling’ i razni objekti. Sve teme su u vektorskom formatu i projektovane su da podrže primenu u GIS-u. Za tehničku podršku zadužen je belgijski geografski institut (Institut Géographique National – Belgique)www.ngi.be

EuroRegionalMap se koristi za planiranje, obezbeđenje servisa zasnovanih na lokaciji, analize životne sredine, navigaciju vozila, a vrlo često kao pozadinska karta za specifične namene.

Leave a Reply