Hardware

Intel prihodovao 13,8 milijardi USD u drugom kvartalu

Rekordne isporuke mikroprocesora na kvartalnom nivou

Neto dobit iznosi 2,8 milijardi USD, 40% porasta u odnosu na isti period prošle godine

Ciljevi za otkup akcija u trećem kvartalu – 4 milijarde USD

– Kompanija Intel podnela je danas izveštaj o prihodu iz drugog kvartala koji iznosi 13,8 milijardi USD, poslovnoj dobiti od 3,8 milijardi USD, neto dobiti od 2,8 milijardi USD i zaradi po akciji od 0,55 USD. Kompanija je ostvarila približno 5,5 milijardi USD u gotovini od poslovnih poduhvata, platila je dividende u iznosu od 1,1 milijardu USD i iskoristila je 2,1 milijardu USD za otkup 74 miliona akcija.

intel

„Naši rezultati u drugom kvartalu pokazali su snagu naše strategije ka proširenju opsega Intel tehnologija od data centara preko PC računara do Interneta stvari,“ rekao je izvršni direktor kompanije Intel Brian Krzanich. „Od naše linije Baytrail SoC, vremenom smo se proširili i na nove segmente, kao što su sistemi zasnovani na Chrome-u, i na putu smo da ispunimo naš cilj od 40 miliona tablet jedinica. Osim toga, uspeli smo da postignemo velike rezultate sa svojim 14nm Broadwell proizvodom, i očekujemo da će prvi sistemi biti na policama tokom praznika.“

 

Intel je najavio da namerava da vrati više novca deoničarima smanjenjem svog bilansa kroz povećanje otkupa deonica. Upravni odbor je dao ovlašćenje za povećanje od 20 milijardi dolara za program otkupa deonica i kompanija predviđa otkup deonica od oko 4 milijarde dolara u trećem kvaratlu, sa dodatnim otkupom deonica u četvrtom kvartalu. Tokom poslednje decenije, Intel je vratio gotovo 90 milijardi dolara deoničarima putem dividendi i otkupa deonica.

intel-core-i7-haswell

„Ova promena u našoj strukturi kapitala je nastavak višegodišnjeg fokusiranja na stvaranje vrednosti i povratka novca našim deoničarima, a učvršćuje našu sigurnost u poslovanju“, rekla je Stacy J. Smith, finansijski direktor i izvršni potpredsednik kompanije Intel CFO.

 

Ključni trendovi poslovanja u drugom kvartalu

 • Prihod odeljenja PC Client Group iznosi 8,7 milijardi USD, što predstavlja 9 procenata sekvencijalnog rasta i 6 procenata rasta na godišnjem nivou.
 • Prihod odeljenja Data Center Group iznosi 3,5 milijardi USD, što predstavlja 14 procenata sekvencijalnog rasta i 19 procenata rasta na godišnjem nivou.
 • Prihod odeljenja Internet of Things Group iznosi 539 miliona USD, što predstavlja 12 procenata sekvencijalnog rasta i 24 procenata rasta na godišnjem nivou.
 • Prihod odeljenja Mobile and Communications Group iznosi 51 milion USD, što predstavlja pad od 67 procenata sekvencijalno i pad od 83 procenta na godišnjem nivou.
 • Prihod Odseka za softver i poslovne usluge iznosi 548 USD, što predstavlja pad od 1 procenta sekvencijalno i rast od 3 procenta na godišnjem nivou.

 

 

Finansijsko poređenje
Kvartalno
 K2 2014K1 2014u odnosu na K1 2014
Prihod$13.8 milijardi$12.8 milijardirast 8%
Bruto marža64.5%59.6%rast 4.9 poena
R&D i MG&A$4.9 milijardi$4.9 milijardirast 1%
Poslovna dobit$3.8 milijardi$2.5 milijardirast 53%
Poreska stopa28.7%27.7%rast 1.0 poen
Neto dobit$2.8 milijardi$1.9 milijardirast 45%
Zarada po akciji55 centi38 centirast 45%

 

 

Finansijsko poređenje
Godišnje
 K2 2014K2 2013u odnosu na K2 2013
Prihod$13.8 milijardi$12.8 milijardirast 8%
Bruto marža64.5%58.3%rast 6.2 poena
R&D i MG&A$4.9 milijardi$4.7 milijardirast 5%
Poslovna dobit$3.8 milijardi$2.7 milijardirast 41%
Poreska stopa28.7%25.7%rast 3.0 poena
Neto dobit$2.8 milijardi$2.0 milijardirast 40%
Zarada po akciji55 centi39 centirast 41%

Poslovna perspektiva

Poslovna perspektiva kompanije Intel ne obuhvata potencijalni uticaj poslovnih spajanja, akvizicija, prodaje sredstava, strateških ulaganja i drugih poslovnih poduhvata koji mogu biti završeni nakon 15. jula.

 

Treći kvartal 2014. godine

 • Prihod: 14,4 milijardi USD, plus ili minus 500 miliona USD.
 • Procenat bruto marže: 66 procenata, plus ili minus nekoliko procentnih poena.
 • Rashodi odeljenja R&D i MG&A: približno 4,9 milijardi USD.
 • Troškovi restrukturiranja: približno 20 miliona USD.
 • Amortizacija nematerijalnih troškova nastalih usled akvizicija: približno 65 miliona USD.
 • Uticaj plasmana ličnog kapitala, kamate i ostalo: približno 0.
 • Depresijacija: približno 1,9 milijarda USD
 • Poreska stopa: 28%

Čitava 2014. godina

 • Prihod: rast od približno 5%, malo više u odnosu na prethodna očekivanja.
 • Procenat bruto marže: 63 procenta, plus ili minus nekoliko procentnih poena, u skladu sa prethodnim očekivanjima.
 • Rashodi odeljenja R&D i MG&A: 19,3 milijarde USD, plus ili minus 200 miliona USD, malo više u odnosu na prethodna očekivanja od 19,2 milijarde USD.
 • Amortizacija nematerijalnih troškova nastalih usled akvizicija: približno 300 miliona USD, nepromenjeno u odnosu na prethodna očekivanja.
 • Depresijacija: približno 7,4 milijardi USD, nepromenjeno u odnosu na prethodna očekivanja.
 • Poreska stopa: približno28 procenata za svaki od preostalih kvartala u godini.
 • Godišnji rashodi: 11 milijardi USD, plus ili minus 500 miliona USD, nepromenjeno u odnosu na prethodna očekivanja.

 

Za dodatne informacije u vezi sa finansijskim rezultatima i poslovnom perspektivom kompanije Intel, pogledajte komentar finansijskog direktora: www.intc.com/results.cfm .

 

Status poslovne perspektive

 

Poslovna perspektiva kompanije Intel objavljena je na intc.com i može se koristiti tokom javnih ili privatnih sastanaka sa investitorima i drugima. Poslovna perspektiva će važiti do kraja radnog dana, 12. septembra, osim ukoliko se prethodno ne ažurira; Izuzetak je poslovna perspektiva za amortizaciju nematerijalnih troškova nastalih usled akvizicija, za plasman ličnog kapitala, kamate i ostalog, za troškove restrukturiranja, i za poresku stopu, koja će važiti samo do kraja radnog dana, 22. jula. Tihi period kompanije Intel će trajati od završetka radnog dana, 12. septembra, do objave Intelovog izveštaja u vezi sa prihodom iz trećeg kvartala, koja je zakazana za 14. oktobar, 2014. godine. Tokom tog perioda, sve poslovne perspektive i druge izjave vezane za buduće planove, objavljene u Intelovim saopštenjima za javnost i u izveštajima za SEC, treba smatrati za istorijske; one će se pre svega odnositi na period pre tihog perioda i ne podležu ažuriranju od strane kompanije.

Faktori rizika

Gore navedeni izveštaji i bilo koji drugi u ovom dokumentu koji se odnose na planove i očekivanja za treći kvartal, godinu i ubuduće, su predviđeni izveštaji koji uključuju niz rizika i neizvesnosti. Rečima kao što su „naslućuje“, „očekuje“, „namerava“, „planira“, „veruje“, „traži“, „procenjuje“, „može“, „hoće“, „treba“ i njihovim varijacijama se identifikuju predviđeni izveštaji. Izveštajima koji se odnose na ili su zasnovani na predviđanjima, neizvesnim događajima ili pretpostavkama takođe identifikuju predviđene izveštaje. Mnogo je faktora koji bi mogli da utiču na Intelove trenutne rezultate i odstupanja od Intelovih trenutnih očekivanja u pogledu takvih faktora koji bi mogli prouzrokovati da se trenutni rezultati razlikuju materijalno od onih izraženih u ovim predviđenim izveštajima. Intel u ovom trenutku smatra da su sledeći faktori važni i da bi mogli prouzrokovati da se trenutni rezultati materijalno razlikuju od očekivanja kompanije.

 • Potražnja za Intelovim proizvodima je veoma promenljiva i u poslednjih nekoliko godina Intel je iskusio smanjenje porudžbina u tradicionalnom segmentu tržišta računara. Potražnja bi se mogla razlikovati od Intelovih očekivanja zbog faktora koji uključuju promene u poslovnim i ekonomskim uslovima; poverenje korisnika ili nivoi prihoda; prijem Intelovih i konkurentskih proizvoda od strane korisnika; konkurentski i cenovni pritisci, uključujući poteze od strane konkurencije; ograničenja u snabdevanju i druge smetnje koje utiču na korisnike; promene u korisničkom obrascu za poručivanje uključujući otkazivanje porudžbine; i promene u nivou zaliha kod korisnika.
 • Intel posluje u veoma konkurentnim industrijama i to poslovanje ima visoke troškove koji su ili fiksni ili se teško mogu smanjiti u kratkom roku.
 • Intelov procenat bruto marže bi mogao značajno da odstupa od očekivanja na osnovu iskorišćenosti kapaciteta; odstupanja u proceni inventara uključujući odstupanja u vezi sa vremenom procene proizvoda za prodaju; promene u nivoima prihoda; podele na linije proizvoda; vreme i izvršenje rampe za proizvodnju i povezani troškovi; suvišan ili zastareo inventar; promene u jediničnim troškovima; nedostaci i smetnje u snabdevanju materijalima i sredstvima; i kvaliteta proizvodnje. Odstupanja kod bruto marže bi takođe mogla biti uzrokovana vremenom predstavljanja Intelovih proizvoda i povezanim troškovima, uključujući troškove marketinga i sposobnost Intela da brzo odgovori tehnološka dostignuća i da uvede nove proizvode ili da uključi nove funkcije u postojeće proizvode, što bi moglo da rezultira troškovima obnove i oštećenja imovine.
 • Poreska stopa je zasnovana na trenutnom poreskom zakonu i trenutnom očekivanom prihodu. Na poresku stopu mogu da utiču nadležnosti kojima se određuje sticanje i oporezivanje profita; promene u procenama kredita, beneficija i olakšica; rešavanja pitanja koja proističu iz poreske kontrole sa različitim poreskim organima, uključujući plaćanje kamate i kazni; i sposobnosti da ostvare odložena poreska sredstva.
 • Na iznos, vreme i druga izvršenja Intelovog programa otkupa zaliha bi mogle da utiču promene u Intelovim prioritetima za upotrebu gotovine u druge svrhe, kao što su operativna potrošnja, kapitalna potrošnja, akvizicije, kao i promene u novčanim tokovima i poreskim zakonima.
 • Dobici ili gubici na osnovu hartija od vrednosti i kamata i drugo, bi mogli da odstupaju od očekivanja u zavisnosti od dobitaka i gubitaka na osnovu prodaje, razmene, promene objektivne vrednosti ili pogoršanja duga i udela u kapitalu; kamatne stope; iznosa novčanih sredstava; i promena objektivne vrednosti izvedenih instrumenata. Većina našeg netržišnog kapitala portfolio bilansa je koncentrisana u dve investicije, jedna u segmentu tržišta za analizu velikih podataka i jedna u segmentu tržišta fleš memorije, i pad u bilo kojoj od ovih investicija, segmentima tržišta ili promene u planovima menadžmenta u vezi sa našim investicijama bi moglo da rezultira značajnim smanjenjem naknade, koje utiču na troškove obnove i dobitke/gubitke na osnovu udela u kapitalu, kamata i drugo.
 • Na Intelove rezultate bi mogle da utiču nepovoljne ekonomske, socijalne, političke i fizičko/infrastrukturne prilike u državama u kojima Intel, njegovi korisnici ili dobavljači posluju, uključujući vojne sukobe i druge bezbednosne rizike, prirodne katastrofe, infrastrukturne smetnje, zdravstvene probleme i promene deviznog kursa.
 • Na Intelove rezultate bi mogli da utiču vreme zatvaranja akvizicija, prodaja sredstava i druge značajne transakcije.
 • Na Intelove rezultate mogu da utiču negativni efekti usled oštećenja proizvoda i štamparskih grešaka (odstupanja od objavljenih specifikacija), kao i sudski sporovi ili regulative koje se odnose na intelektualnu svojinu, akcionarska, potrošačka, antimonopolska pitanja, kao i pitanja otkrivanja poslovnih tajni i druga. Nepovoljno presuđivanje može da uključuje novčanu štetu, ili sudski nalog kojim bi se zabranilo Intelu da proizvodi ili prodaje jedan ili više svojih proizvoda, zatim sprečavanje određene poslovne prakse, uticanje na Intelovu sposobnost da dizajnira svoje proizvode, ili može da zahteva neka druga pomagala, kao što je obavezno licenciranje intelektualne svojine.

 

Detaljna diskusija u vezi sa ovim i drugim faktorima koji mogu da imaju uticaj na Intelove rezultate biće uključena u Intelove SEC izveštaje, uključujući i kompanijin najnoviji izveštaj o 10-K i 10-Q formama.

Leave a Reply