Hardware

Tender za nabavku IT i merne infrastrukture, uređaja i integracija odobrio EBRD

Elektroprivreda Srbije“ stoji iza stava da domaći proizvođači brojila nisu onemogućeni da učestvuju na tenderu za nabavku IT i merne infrastrukture, uređaja i integracija, a koji samo jednim delom uključuje i nabavku električnih pametnih brojila. Naprotiv, EPS smatra da domaći proizvođači brojila mogu da zadovolje tehničke uslove za isporuku električnih pametnih brojila koji su deo tenderske dokumentacije.
Projekat „EPS Metering“, čiji je deo ova nabavka, finansira se iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj – EBRD i Evropske investicione banke – EIB, sa kojima je potpisan ugovor o zajmu u trećem kvartalu 2010. godine. Tender je objavljen 15. decembra nakon odobrenja EBRD. Otvaranje ponuda predviđeno je 4. mart 2015. godine.


Glavni preduslov za odobravanje zajma je i poštovanje odredbi EBRD koje se odnose na propisivanje opštih uslova i pravila prilikom pripreme tenderske dokumentacije. EPS je uspeo da i pored vrlo striktnih pravila EBRD, umanji opšte evaluacione kriterijume npr. za godišnji promet, gde banka propisuje da ponuđač mora imati najmanje 2,5 puta veći promet od procenjene vrednosti posla, što bi u ovom slučaju značilo 145 miliona evra, EBRD je prihvatio EPS-ov predlog da to bude 75 miliona evra, kako bi se omogućilo učešće što više ponuđača. U slučaju da ponuđač koji može da ponudi deo usluga ili opreme navedenih u tenderskoj dokumentaciji, a ne može da ispuni opšte evaluacione uslove, može da učestvuje u tenderu kao podizvođač.
Tehnička specifikacija predstavlja sastavni deo tendera koja je pripremljena na osnovu Studije izvodljivosti koja je usvojena i odobrena na sednici Stručnog saveta 26. maja 2014. godine, čiji su članovi pored predstavnika EPS-a, bili i predstavnici Instituta „Nikola Tesla“, Instituta „Mihajlo Pupin“ i Elektrotehničkog fakulteta. Saglasnost na tehničku specifikaciju je dao i EBRD i ocenio je kao izuzetno uspešno i kvalitetno pripremljenu.
Da bi se omogućila uspešna implementacija daljinskog upravljanja sistemom za merenje i obračun električne energije tender je predviđen po sistemu „ključ u ruke“, koji obuhvata ceo sistem koga čine IT i merna infrastruktura odnosno hardver i softver za AMM i MDM/R aplikacije, ruteri/gejtveji, komunikacije i pomoćni uređaji, kao i isporuka električnih pametnih brojila i uz obezbeđivanje potpune funkcionalne integracije svih elemenata sistema. Ceo sistem je baziran na prethodno pomenutoj Studiji izvodljivosti.
S obzirom na vrlo striktna pravila EBRD koja se tiču uslova za učešće na tenderu i prethodno pomenutog predviđenog koncepta „ključ u ruke“, omogućeno je udruživanje više kompanija kako bi se ispunili traženi evaluacioni uslovi. Kako je nabavka i isporuka brojila samo jedan deo čitavog projekta, proizvođačima brojila je uslovima omogućeno da participiraju kao podizvođači, te ne moraju ispuniti evaluacione uslove koji se odnose na glavnog Ponuđača (to može biti jedan Ponuđač ili Konzorcijum).
Po pravilima EBRD nije dozvoljena teritorijalna diskriminacija, što podrazumeva da EPS nije bio u mogućnosti da zabrani stranim kompanijama da učestvuju na ovom tenderu. Poslovi odnosa s javnošću JP EPS

Leave a Reply