Internet

Albanci napadaju sajtove Vlade Srbije posle odluke MSP

Po­sle sa­op­šta­va­nja sa­ve­to­dav­nog mi­šlje­nja Me­đu­na­rod­nog su­da prav­de u Ha­gu, ak­ti­vi­ra­li su se al­ban­ski ha­ke­ri, ko­ji ovih da­na ma­sov­no na­pa­da­ju dr­žav­ne saj­to­ve Sr­bi­je. Ka­ko sa­zna­je­mo, na­pa­di al­ban­skih ha­ke­ra uvek se in­ten­zi­vi­ra­ju u vre­me ne­kih va­žni­jih da­tu­ma, po­put Da­na dr­žav­no­sti Sr­bi­je, na pri­mer.

Mi­li­vo­je Mi­haj­lo­vić, šef Kan­ce­la­ri­je za me­di­je Vla­de Sr­bi­je po­tvr­đu­je za „Po­li­ti­ku” da su uče­sta­li na­pa­di na vla­di­ne saj­to­ve.

Na­pa­di su in­ten­zi­vi­ra­ni uoči od­lu­ke MSP-a, ali su na­ro­či­to uče­sta­li po­sle od­lu­ke tog su­da. Do sa­da ni­je bi­lo ni­jed­nog pro­bi­ja­nja, ni­ti smo ima­li ve­ćih pro­ble­ma, jer uspe­šno funk­ci­o­ni­šu od­bram­be­ni si­ste­mi. Pre­ma na­šim sa­zna­nji­ma, na osno­vu ono­ga što mo­že da se za­klju­či, uglav­nom su to al­ban­ski ha­ke­ri – upo­zo­ra­va Mi­haj­lo­vić.

Je­dan od po­sled­njih na­pa­da de­sio se na saj­tu Mi­ni­star­stva ra­da i so­ci­jal­ne po­li­ti­ke, ali su ha­ke­ri us­pe­li su sa­mo da sru­še sa­mo pod­sajt „Ba­šti­na rat­ni­ka”. O ovom pod­saj­tu, me­đu­tim, ne bri­ne Vla­da Sr­bi­je, već je to u nad­le­žno­sti pri­vat­nog pro­vaj­de­ra, pa za­to pro­blem sve do ju­če po­pod­ne ni­je bio ot­klo­njen. Mi­ro Ča­va­lju­ga, po­moć­nik mi­ni­stra ra­da i so­ci­jal­ne po­li­ti­ke za bo­rač­ko-in­va­lid­sku za­šti­tu ka­že nam da su na­pad pri­me­ti­li u su­bo­tu uju­tru, pa pret­po­sta­vlja­ju da je sajt obo­ren u pe­tak uve­če.

– Oba­ve­sti­li smo pro­vaj­de­ra, ali oni oči­gled­no ne mo­gu to do sa­da da ski­nu. Kon­tak­ti­ra­li smo i dru­ge nad­le­žne slu­žbe i, na­rav­no, po­li­ci­ju. Ne znam za­što se to baš na­ma de­si­lo, ali mo­gu da pret­po­sta­vim. To je sajt ko­ji pro­mo­vi­še srp­sku oslo­bo­di­lač­ku tra­di­ci­ju i ta­ko se i zo­ve – „Ba­šti­na rat­ni­ka” – ka­že Ča­va­lju­ga. (Politika : 28/07/2010)

Leave a Reply