Internet

ArtTech 2007 – nagradni konkurs

I ove godine, osmi put, u Pančevu se dešava festival digitalne umetnosti ArtTech. Više informacija o festivalu možete naći na adresi www.arttech.co.yu a dole možete pročitati tekst nagradnog konkursa.ArtTech 2007 – nagradni konkurs

U nagradnom konkusu ArtTech festivala pravo učestvovanja imaju svi autori čiji radovi ispunjavaju sledeće uslove:

1. Radovi ne smeju biti stariji od jedne godine.

2. Radovi moraju spadati u jednu od navedenih kategorija:

-Static [3D render]
-Static [Dizajn]
-Static [Bitmap]
-Static [Photo]
-Web [Com]
-Web [Art]
-Animacija [3D]
-Animacija [2D]
-Animacija [Com]
-Interactive

3. Radovi sa prethodnih ArtTech festivala ne mogu ući u konkurenciju.

4. Jedan autor može prijaviti najviše 2 rada po kategoriji.

5. Svi radovi moraju stići na našu adresu putem:

– direktnog postavljanja rada na server festivala preko za to predviđene
forme na sajtu www.arttech.co.yu
– e-maila (isključivo radovi veličine do 1MB). Takođe, u mail-u možete da
navedete url do fajla i mi ćemo ga preuzeti.
– poštom (na bilo kom standardnom mediju – CD, Floppy, HDD…) na adresu:
Jadranska 17, 26000 Pančevo
sa naznakom “Prijava za ArtTech Festival”
Radovi (mediji na kojima se nalaze) se ne vraćaju.
Jedan rad može biti prijavljen samo u jednoj kategoriji.

Svi radovi MORAJU IMATI naznačeno ime i prezime autora, ime rada, kategoriju
u kojoj se rad prijavljuje, telefon, ulicu i mesto stanovanja autora. Autori
koji ne pošalju potpune podatke neće biti uvršteni u izbor.

Organizator zadržava pravo da, uz saglasnost autora i bez nadoknade, a
isključivo za potrebe ArtTech web-sajta i propratnih događaja u vezi
festivala upotrebi prijavljene radove. Autori ostaju isključivi vlasnici i
nosioci prava nad svojim autorskim delima.

KONKURS JE OTVOREN DO 25.11.2007. GODINE

Za dodatne informacije pogledajte sajt festivala na adresi www.arttech.co.yu

Opisi i definicije kategorija:

Static [3D render]
Opis: U kategoriju Static [3D render] spadaju statične slike kreirane
korišćenjem programa za 3D modeliranje i renderovanje.
Kriterijumi: Pri ocenjivanju radova uzeće se u obzir ukupan vizuelni utisak,
ideja rada kao i tehnički kriterijumi kao što stu kvalitet rendera,
korišćenje originalnih objekata i tekstura.
Tehnički zahtevi: Radovi u ovoj kategoriji moraju biti čitljivi u klasičnim
aplikacijama za pregledanje/obradu bitmap grafike, snimljeni u .JPG formatu,
dimenzija ne manjih od 640×480 pixela.
Static [Dizajn]
Opis: U ovu kategoriju spadaju radovi koji predstavljaju vizuelna rešenja
izrađena za komercijalnu upotrebu (logo, plakat, etiketa, bilbord i slično).
Kriterijumi: Pri ocenjivanju radova uzeće se u obzir originalnost rešenja ,
vizuelni utisak, i prilagođenost rešenja mediju i proizvodu/firmi za koju je
napravljen.
Tehnički zahtevi: Radovi u ovoj kategoriji moraju biti čitljivi u klasičnim
aplikacijama za pregledanje/obradu bitmap grafike, snimljeni u .JPG formatu,
dimenzija ne manjih od 640×480 pixela. Ukoliko je rad u vektorskom obliku
može se dostaviti u .cdr formatu do verzije 12, ili u .ai formatu u oba
slučaja sa uključenim svim fontovima u fajl ili sa svim elementima
konvertovanim u krive.

Static [Bitmap]
Opis: Kategorija Static [Bitmap] obuhvata radove kreirane u programima za
obradu slika i crtanje (Photoshop, Painter…) a bez upotrebe fotografije.
Kriterijumi: Pri ocenjivanju radova ocenjivaće se ideja rada i originalnost
rešenja kao i tehničko umeće iskazano kroz rad.
Tehnički zahtevi: Radovi u ovoj kategoriji moraju biti čitljivi u klasičnim
aplikacijama za pregledanje/obradu bitmap grafike, snimljeni u .JPG formatu,
dimenzija ne manjih od 640×480 pixela.

Static [Photo]
Opis: U kategoriju Static [Photo] spadaju radovi nastali digitalnom obradom
i manipulacijom fotografije.
Kriterijumi: Pored osnovne ideje rada, ocenjivaće se kvalitet originalnog
snimka kao i efekti primenjeni nad originalom odnosno tehničko umeće.
Tehnički zahtevi: Radovi u ovoj kategoriji moraju biti citljivi u klasicnim
aplikacijama za pregledanje/obradu bitmap grafike, snimljeni u .JPG formatu,
dimenzija ne manjih od 640×480 pixela.

Web [Com]
Opis: U kategoriju Web [Com] spadaju sajtovi prevashodno poslovne primene
(prezentacije firmi, proizvoda…).
Kriterijumi: Naglasak pri vrednovanju radova/prezentacija biće na njihovom
vizuelnom izgledu i upotrebljivosti (organizacija navigacije i informacija).
Tehnički zahtevi: Sve prezentacije u ovoj kategoriji moraju biti dostupne
putem Interneta (javno dostupne web adrese).

Web [Art]
Opis: U kategoriju Web [Art] spadaju sajtovi čiji sadržaj nije komercijalan
(umetnički, lični, eksperimentalni…).
Kriterijumi: Naglasak pri vrednovanju ovih prezentacije biće na njihovom
vizuelnom (i audio) utisku kao i ličnom pečatu autora odnosno ideji rada.
Tehnički zahtevi: Sve prezentacije u ovoj kategoriji moraju biti dostupne
putem Interneta (javno dostupne web adrese).

Animacija [3D]
Opis: U kategoriju Animacija [3D] spadaju animacije kreirane upotrebom
programa za 3D animaciju (3Dmax, Maya…).
Kriterijumi: Pri ocenjivanju radova uzeće se u obzir ideja rada, tehničko
umeće i originalnost pri izvođenju (korišćenje sopstvenih objekata i
tekstura).
Tehnički zahtevi: Radovi moraju biti u AVI i MPG formatu, komprimovani DIVX
kompresijom. Minimalno trajanje animacije je 5 sec. Ukoliko je animacija
duža od 5 min, na festivalu će biti prikazani samo odlomci. Trajanje
animacije i veličina fajla se ne uzimaju u obzir pri ocenjivanju.

Animacija [2D]
Opis: U kategoriju Animacija [2D] spadaju animacije kreirane upotrebom
programa za 2D animaciju (Flash, Ktoon…)
Kriterijumi: Pri ocenjivanju radova uzeće se u obzir ideja rada i prikazano
tehničko umeće.
Tehnički zahtevi: Radovi moraju biti u AVI i MPG formatu, komprimovani DIVX
kompresijom. Minimalno trajanje animacije je 5 sec. Ukoliko je animacija
duža od 5 min, na festivalu će biti prikazani samo odlomci. Trajanje
animacije i veličina fajla se ne uzimaju u obzir pri ocenjivanju.

Animacija [COM]
Opis: U ovu kategoriju spadaju reklamni spotovi u kojima su korišćenji
grafički efekti generisani uz pomoć računara
Kriterijumi: Pri ocenjivanju radova uzeće se u obzir ideja rada,
originalnost u odnosu na druge proizvode na tržištu, kao i prikazano
tehničko umeće.
Tehnički zahtevi: Radovi moraju biti u AVI i MPG formatu, komprimovani DIVX
kompresijom. Minimalno trajanje animacije je 5 sec. Ukoliko je animacija
duža od 5 min, na festivalu će biti prikazani samo odlomci. Trajanje
animacije i veličina fajla se ne uzimaju u obzir pri ocenjivanju.

Interactive
Opis: Kategorija Interactive obuhvata radove koji zahtevaju određenu
(inter)akciju od strane korisnika. Tu spadaju multimedijalne CD /DVD
prezentacije, igre i ostale aplikacije čiji interfejs omogućava korisniku
nelinearno korišcenje sadržaja i utisak direktnog uticaja na rad programa.
Kriterijumi: Pri ocenjivanju radova uzeće se u obzir ideja rada, vizuelni i
audio utisak, kvalitet prikazanih informacija, stepen interaktivnosti sa
korisnikom.
Tehnički zahtevi: Radovi mogu biti dostavljeni kao .zip arhiva ukoliko se
dostavljaju putem interneta ili u .swf obliku (za fajlove rađene u flash-u).
Radovi se mogu dostaviti i na CD/DVD mediju kao aplikacija spremna za
instalaciju/upotrebu

Leave a Reply