Internet

Brojne nepravilnosti u pružanju usluga bežičnog Interneta domaćih operatora

Redovnom kontrolom radiofrekvencijskog spektra koju obavlja Služba za kontrolu Republičke agencije za elektronske komunikacije, kao i na osnovu žalbi na neovlašćen i nepropisan rad operatora usluga Interneta, registrovane su brojne nepravilnosti u pružanju usluga bežičnog Interneta.

Najčešće nepravilnosti u radu operatora bežičnog Interneta su:

  • neprijavljivanje početka pružanja usluga bežičnog Interneta,
  • neprijavljivanje broja i lokacija svojih stanica,
  • neemitovanje identifikacije svoje mreže,
  • rad sa izračenim snagama koje su veće od dozvoljenih: 100 mW u opsegu od 2400 – do 2483,5 MHz, odnosno 1W u opsegu od 5470 do 5725 MHz,
  • emitovanje pomoću neusmerenih antena,
  • rad izvan dozvoljenih opsega (2400 – 2483,5 MHz i 5470 – 5725 MHz),
  • korišćenje komercijalne opreme za bežični Internet za uspostavljanje radio-relejnih veza za koje važe posebne procedure za izdavanje dozvola za radio-stanicu,
  • korišćenje nedozvoljenih standarda za prenos (802.11 supera i superg), i slično.

Napominjemo da su, u skladu sa odredbama Pravilnika o opštim uslovima za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja („Službeni glasnik RS“, broj 38/11), operatori bežičnog Interneta u obavezi da obaveste Agenciju o početku, promeni ili okončanju delatnosti elektronskih komunikacija u pisanom obliku, o čemu ih je Agencija upozorila 13.09.2011. na svojoj Internet stranici. Takođe, prilikom pružanja usluga operatori moraju da se pridržavaju tehničkih uslova propisanih Pravilnikom o vrstama radio-stanica za koje se ne izdaje dozvola („Službeni glasnik RS“ broj 26/07), kao i Plana namene („Službeni glasnik RS“ br. 112/04 i 86/08).

Podsećamo da, na osnovu člana 138, stav 1. Zakona o elektronskim komunikacijama, operator može da bude kažnjen novčanom kaznom od 500.000,00 do 2.000.000,00 dinara, ukoliko:

  1. ne obavlja delatnost elektronskih komunikacuja u skladu sa odgovarajućim opštim uslovima propisanim od strane Agencije (član 37.),
  2. ne obavesti Agenciju o otpočinjanju, promeni i okončanju delatnosti (član 38. stav 1.).Za navedeni prekršaj predviđena su i sankcije za odgovorno lice u pravnom licu, kao i za preduzetnika, odnosno fizičko lice, i to novčana kazna u rasponu od 50.000,00 do 150.000,00 dinara i odovarajuća zaštitna mera.

Istovremeno sa izricanjem novčane kazne za utvrđeni prekršaj, pravnom licu, odnosno preduzetniku, može se izreći zaštitna mera zabrane vršenja određene delatnosti u trajanju do tri godine, a odgovornom licu u pravnom licu zaštitna mera zabrane vršenja određenih poslova u trajanju do jedne godine.

Takođe, ukoliko širokopojasni sistem za prenos podataka operatora bežičnogInterneta ne ispunjava uslove iz Pravilnika o vrstama radio-stanica za koje se ne izdaje dozvola ili Plana namene, operator je dužan da podnese zahtev za izdavanje dozvole za radio-stanicu. U protivnom, smatraće se da se operator neovlašćeno bavi delatnošću za čije obavljanje je potrebna dozvola, te da podleže krivičnoj prijavi, u skladu sa odredbama člana 353 važećeg Krivičnog zakonika.

Ukoliko zainteresovani operatori imaju dodatna pitanja ili su im potrebna detaljnija objašnjenja ove informacije, mogu da se obrate Republičkoj agenciji za elektronske komunikacije.

Leave a Reply