Internet

Dodela domena net.rs

Registar nacionalnog Internet domena Srbije – RNIDS, je za potrebe Republičke agencije za telekomunikacije rezervisao sledeće domene: ratel.rs, telekomunikacije.rs, internet.rs, ekomunikacije.rs, net.rs.

U cilju obezbeđivanja jedinstvenog predstavljanja javnih telekomunikacionih operatora u Republici Srbiji i stvaranja nediskriminatornih uslova za rad operatora, poddomeni u okviru domena net.rs će se dodeljivati javnim telekomunikacionim operatorima kojima su izdata odobrenja ili licence za javne telekomunikacione mreže i/ili za pružanje javnih telekomunikacionih usluga.

Imaoci dozvola su dužni da na dodeljenim adresama u net.rs domenu objavljuju podatke koji su od značaja za korisnike, kao što su modeli korisničkih ugovora, opšti uslovi pružanja usluge, cene usluga i ponuđeni paketi, kao i ostale podatke o sadržaju i kvalitetu usluga.

Dodela poddomena u okviru domena net.rs vrši se na sledeći način:

  • za one imaoce odobrenja i licenci koji već imaju dodeljene sopstvene internet adrese, (primer: www.xyz.rs) dodeljuje se i nova odgovarajuća adresa u net.rs domenu (www.xyz.net.rs). Imaoci dozvola su u obavezi da dodeljenu internet stranicu aktiviraju u roku od 15 dana od dana dodele adrese;
  • za one imaoce odobrenja i licenci koji ne poseduju svoju internet adresu, Sektor za IKT na osnovu imena iz registra dozvola, dostavlja imaocu dozvole predlog internet adrese. Imalac dozvole je dužan da se u roku od 10 dana izjasni da li je saglasan sa predloženom internet adresom. Ukoliko nije saglasan, može da dostavi svoj predlog koji će biti prihvaćen, ako je navedena adresa slobodna, a ako nije, predlog će biti odbijen i biće mu dodeljena internet adresa koju je predložila Agencija. Imaoci dozvole su u obavezi da dodeljenu internet stranicu aktiviraju u roku od 30 dana od dana dodele adrese.

Nazivi dodeljenih poddomena se vode u okviru odgovarajućih registara izdatih dozvola.

Dodela poddomena postojećim javnim telekomunikacionim operatorima će se izvršiti prema proceduri, u roku od naredna 2 meseca.

One thought on “Dodela domena net.rs

Leave a Reply