E-servisi

Aktivnosti na uspostavljanju Adresnog registra

U toku ove godine intenzivirani su radovi na uspostvaljanju evidencije Adresnog registra, koji će biti osnova za veliki broj sistema državne uprave (matične knjige, jedinstveni birački spisak, …) a takoće i osnova za provođenje aktivnosti vezanih za realizaciju pripreme predstojećeg Popisa stanovništva, objekata i stanova u 2011. godini.

Republički geodetski zavod je otpočeo poslove uspostavljanja i održavanja Adresnog registra (AR) od 1. janura 2004. godine, u užim unutrašnjim jedinicama, Službama za katastar nepokretnosti. Krajem 2008. godine u Sektoru za katastar nepokretnosti, izvršena je analiza podataka i sagledavanje problema na uspostavljanju AR-a za teritoriju Republike Srbije, kojom prilikom je utvrđeno sledeće:

raznolikost preuzetih podataka od jedinica lokalne samouprave, što je stvorilo problem nemogućosti primene jedinstvenog načina uspostavljanja kvalitetnog registra,

raznolikost pa čak i nepostojanje dokumentacije o kućnim brojevima i imenovanju ulica koju je trebalo preuzeti od loklane samouprave,

ogromna količina kućnih brojeva BB i neoznačenih kućnih brojeva na terenu,

postojanje velikog broja neimenovanih i neuspostavljenih ulica na terenu.

Na osnovu svih nedostataka Sektor za katastar nepokretnsoti je počeo sa aktivnostima na podizanju kvaliteta AR-a, preduzimanjem sledećih aktivnosti:

Organizovanjem radionica sa temom AR-a, problemi i realizacija,

Organizovanjem obuka za rad u softverskom okruženju,

Prikupljanje podataka o kućnim brojeviam na terenu pomoću GPS prijemnika, trenutno samo za područja koje imaju stereografski premer u opštinama Stara Pazova, Sremska Mitrovica, Inđija, Vršac, Bela Crkva, Alibunar, Pančevo…

Unapređenje softverskog okruženja,

Izrada nacrta nove Uredbe koja će detaljnije propisati ovaj sistem,

Usaglašavanje ostalih evidencija sa podaciam AR-a,

Intenzivno praćenje i izveštavanje o prikupljenim podacima AR-a,

Aktiviran obilazak terena od strane većine Službi za katastar nepokretnosti na prikupljanju faktičkog stanja i registrovanje svih kućnih brojeva.

Uvidom u baze podataka utvrđeno je da RGZ trenutno raspolaže sa sledećim podacima. Pregeled je dat po Centrima za katastar nepokretnosti.

Podaci po centrima

Centar Broj ulica u bazi Broj KB u bazi Ulice sa kreiranom grafikom KB sa kreiranom grafikom
Beograd 9.199 323.533 5.551 130.114
Kragujevac 5.473 78.442 2.549 53.456
Kruševac 3.495 60.284 1.043 9.058
Niš 4.880 96.450 2.474 69.829
Novi Sad 8.660 225.021 1.871 70.105
Pančevo 5.152 150.728 1.199 43.772
Užice 2.271 44.321 1.616 41.895
Zaječar 2.379 64.043 455 9.019
Šabac 2.016 41.999 147 15.399
ukupno 43.525 1.084.821 16.905 442.647
Planirano je da se poslovi na potpunom uspostavljanju AR-a završe u toku prve polovine 2010. godine.

Očekuje se da Sektor za stručni i upravni nadzor izvrši pregled i kontrolu baza podataka za prve tri političke opštine u kojima je u potpunosti osnovan AR, a to su Novi Kneževac, Kula i Sečanj.

Leave a Reply