E-servisi

Digitalna baza podataka katastra elektroenergetskih vodova za grad Beograd

Republički geodetski zavod i Privredno društvo za distribuciju električne energije “Elektrodistribucija Beograd” d.o.o. zaključili su Ugovor o formiranju digitalne baze podataka katastra elektroenergetskih vodova za celokupnu teritoriju grada Beograda.

Ugovor o formiranju digitalne baze podataka katastra elektroenergetskih vodova je kod Republičkog geodetskog zavoda zaveden pod brojem 07-312/2 od 26.08.2008. godine a kod “Elektrodistribucije Beograd” d.o.o. pod brojem 3895 od 03.09.2008. godine.

Dana 28.09.2010. godine, Republički geodetski zavod je shodno odredbama Ugovora o formiranju digitalne baze podataka katastra elektroenergetskih vodova za potrebe Privrednog društva za distribciju električne energije “Elektrodistribucija Beograd” d.o.o. izvršio kvalitativnu predaju digitalne baze podataka katastra elektroenergetskih vodova Beograda – podprojekat Jug. O izvršenoj primopredaji ugovorene strane su potpisale zapisnik o kvalitativnom prijemu.

Podprojekat Jug obuhvata područje od 64 katastarske opštine u okviru opština Mladenovac, Sopot i Obrenovac. Ukupna dužina vodova elektroenergetske mreže na navedenom području je 789,446 km. Izrada podprojekta Centar i podprojekta Zapad teče po planiranoj dinamici i predaja se očekuje u ugovorenom roku.

Leave a Reply