E-servisi

Digitalni potpisi u JP PTT

JP PTT „Srbija“ i S&T kao nosioci razvoja e-uprave

U JP PTT „Srbija“ formirano je prvo javno sertifikaciono telo zahvaljujući projektu u okviru kog je S&T razvio specijalno skrojen sistem prema potrebama PTT-a. Na ovaj način se Pošta upisala u Evidenciju Ministarstva za telekomunikacije kao za sada prvo akreditovano telo za izdavanje i čuvanje kvalifikovanih digitalnih sertifikata.

Elektronski potpis ovakvim sertifkatima ima istu pravnu važnost kao svojeručni potpis, tako da je od sada omogućena elektronska dostava zvaničnih dokumenata. S&T je u saradnji sa PTT-om realizovao celo rešenje, pomogao u pripremi neophodnih procedura i izvršio isporuku i integraciju neophodne računarske infrastrukture i softvera.

Koristi su višestruke, kako za PTT, tako i za društvo u celini, jer ovo rešenje omogućava pouzdane elektronske transakcije i otvara vrata elektronskoj upravi, trgovini i bankarstvu. S&T je za ovaj projekat izabran zbog velikog iskustva na sličnim projektima u zemljama okruženja. Između S&T-a i PTT-a već postoji dugogodišnja proverena partnerska saradnja, a ovim projektom su postali nosioci razvoja e-uprave u Srbiji.

Leave a Reply