E-servisi

Dostavljanje godišnjih planova razvoja elektronskih komunikacionih mreža

Odredbom člana 217. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009) propisano je da, do stupanja na snagu planskih dokumenata koji se odnose na izgradnju telekomunikacionih objekata, za koje se izdaje građevinska dozvola, na području za koje nije donet urbanistički plan ili urbanističkim planom nije predviđena izgradnja te vrste objekata, lokacijska dozvola se izdaje u skladu sa uslovima organa, odnosno organizacija nadležnih za poslove telekomunikacija, na osnovu godišnjih planova razvoja elektronskih komunikacionih mreža na teritoriji Republike Srbije.

Imajući ovo u vidu, Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo poziva sve operatori, koji imaju potrebu za izgradnjom telekomunikacionih objekata, da dostave Ministarstvu za telekomunikacije i informaciono društvo planove izgradnje i razvoja svojih mreža za 2010. godinudo 20. avgusta 2010. godine. Pored toga, potrebno je da operatori pripreme planove razvoja svojih mreža za 2011. godinu i dostave ih ministarstvu do 15. decembra 2010. godine.

Leave a Reply