E-servisi

Šta učiniti sa elektronskim i električnim uređajima i opremom koji su odslužili svoje?

Skupština Srbije je polovinom maja ove godine usvojila dugo očekivani Zakon o upravljanju otpadom.

Ovaj Zakon, kojim je predviđeno sankcionisanje neadekvatnog postupanja sa otpadom, je bio neophodan već duže vreme, jer otpad predstavlja jedan od najvećih ekoloških problema u Srbiji. Zakon je usaglašen sa evropskim propisima, i njime se uspostavljaju pravila upravljanja otpadom sa ciljem smanji nastajanja otpada.

Pored otpada različitog porekla na koje se ovaj zakon odnosi, nalazi se i e-otpad, nastao odbacivanjem elektronskih i električnih uređaja i opreme, koji je, kao otpad savremenog društva, u konstantnom i progresivnom rastu.

U okviru ovog Zakona, obaveze i odgovornosti proizvodjača električne i elektronske opreme biće propisane podzakonskim aktom, sa ciljem sakupljanja otpada i njegove upotrebe i tretiranja, zaštite životne sredine i zdravlja ljudi.

Ovim Zakonom, proizvodjači se obavezuju da prilikom plasiranja EE opreme na tržište, plaćaju novčanu nadoknadu za upravljanje EE otpadom, čija je namena pokrivanje troškova sakupljanja, obrade i upotrebe EE otpada. Pod proizvodjačem EE otpada se podrazumeva pravno ili fizičko lice koje proizvodi ili uvozi EE opremu za vlastite potrebe ili potrebe tržišta.

Cena usluge se određuje po kilogramu, kao i na osnovu dužine i uslova transporta otpada i ostalih okolnosti koje utiču na cenu organizacije upravljanja otpadom.

Proizvodjač je pored plaćanja nadoknade dužan da obezbedi opremu proizvedenu sa minimalnom upotrebom opasnih materija. Obavezan je, takođe, da proizvede opremu koja može da se rastavi i reciklira, i koja čak ni kao otpad neće predstavljati opasnost ni štetu po ljudsko zdravlje i zaštitu životne sredine.

Dužnost proizvodjača i prodavca je da krajnjem korisniku dostavi uputstvo o zabrani odlaganja otpada kao nerazvrstanog od komunalnog, o načinu vraćanja i prikupljanja otpada, mogućim štetnim uticajima na okolinu, zdravlje i sigurnost ljudi.

Leave a Reply