E-servisi

EuroGeographics generalna skupština 2010

EuroGeographics je neprofitna organizacija formirana 2001. godine kao asocijacija evropskih nacionalnih katastarskih i kartografskih ustanova. Trenutno asocijaciju čine 55 članova iz 44 evropske zemlje.

Aktivnosti EuroGeographics-a su usmerene da doprinesu izgradnji evropske infrastrukure prostornih podataka (European Spatial Data Infrastructure ESDI) prikupljanjem i održavanjem referentnih podataka o prostoru koje obezbeđuju članovi. Ova infrastruktura kreira sveobuhvatan okvir za prostorne informacije u Evropi za potrebe javnog sektora, privrede i građana. EuroGeographics obezbeđuje ujedinjen i jak glas nacionalnih katastarskih i kartografskih ustanova koji se uvažava u geoinformacionoj zajednici.

Desetu jubilarnu skupštinu organizovali su nacionalni geografski institut (Institut Geographique National) i savezni javni servis za finansije (Federal Public Service Finance) iz Belgije. Tema ovogodišnje skupštine je razvoj evropskog okvira za podatke o prostoru.
Skupštinu je otvorio predsednik Saveta Evrope Herman van Rompuj, pri čemu je istakao važnost nacionalnih katastarskih i kartografskih ustanova. Kvalitetne geoinformacije su odlučujući značajne za efikasno donošenje odluka na svim nivoima, naglašavajući da nije dovoljno znati samo šta se dešava, već i gde se dešava. Zamenik premijera i ministar finansija Didier Reynders i Ministar odbrane Pieter De Crem takođe su održali pozdravne govore na skupštini.

Aktivni članovi su usvojili račun za 2009, operativni plan i budžet za 2011, nove članove i srednjoročni plan radova kao okvir za budući razvoj.

Ključni zadaci EuroGeographics-a za predstojeći period su::

  • Olakšati obezbeđenje evropskih referentnih geopodataka zasnovanih na servisima članova,
  • Maksimalno korišćenje tih podataka i servisa podržavajući integraciju referentnih skupova podataka u skladu sa INSPIRE zahtevima

Učesnici na skupštini su zaključili da se ovi ciljevi mogu postići kroz razmenu znanja i iskustava, aktivno učešće svih članova, unapređenje kvaliteta proizvoda i smanjenje troškova proizvodnje podataka. Posebno je naglašena je važnost zajedničkog rada i jačeg udruživanja članova u cilju ispunjenja zahteva korisnika podataka o prostoru na nacionalnom i evropskom nivou.

Republički geodetski zavod, kao aktivni član, učestovao je na ovogodišnjoj skupštini. U kontaktu sa nadležnima za EuroGeographics proizvode dogovorena je dalja saradnja na učešću Srbije na obezbeđivanju skupova podataka za EuroBoundaryMap, EuroGlobalMap i EuroRegionalMap u skladu sa tehničkom specifikacijom. U sledećoj verziji EuroBoundaryMap proizvoda biće uključeni podaci za Srbiju.

Leave a Reply