E-servisi

Integralna dozvola za reciklažu E-otpada kompaniji Božić i sinovi

Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj izdao je 07.05.2010. godine integralnu dozvolu Kompaniji Božić i sinovi d.o.o. za skladištenje i tretman otpada od elektronskih proizvoda, fluorescentnih cevi koje sadrže živu i drugih uređaja za osvetljenje i za skladištenje svih vrsta neopasnog otpada.

Intergalna dozvola izdata od strane Pokrajinskog seketarijata upotpunila je prethodno izdate dozvole Ministarstva zaštite životne sredine i prostornog planiranja tokom aprila meseca, kojim je kompanija Božić i sinovi d.o.o. postala ovlašćeni sakupljač i transporter elektronskog i električnog otpada, kao i fluorescentnih cevi i ostalog opasnog i neopasnog otpada na teritoriji Srbije.

Kompanija će u skladu sa zakonom obavljati transport u skladu sa dozvolom za prevoz otpada i zahtevima koji regulišu posebni propisi o transportu (ADR/RID/ADN i dr), vodiće evidenciju i prijavljivati količine prikupljenog, preveženog i tretiranog opsanog otpada.

Elektronski otpad kao jedan je od najbrže rastućih otpada na svetu predstavlja opasnost po životnu sredinu, zbog komponenti koje sadrži. Uspostavljenjem sistema prikupljanja otpada, omogućiće se građanima Srbije da legano odlože svoj elektronski i električni otpad ovlašćenim sakupljačima, koji su dužni da otpad proslede ovlašćenom reciklažnom centru. U Evropi je praksa da na svakih 30 hiljada stanovnika postoji sakupljački centar, a u Srbiji još uvek nije formirana.

Kompanija Božić i sinovi d.o.o. pokreće akciju formiranja sakupljačkih centara širom Srbije u saradnji sa zainteresovanim partnerima. To će povećeti otvaranje novih radnih mesta a ujedno i dati mogućnost trgovinskim lancima elektronskih uređaja da postanu registrovani sakupljač i omoguće građanima prednosti akcija “Staro za novo”.

Leave a Reply