E-servisi

Izrađen digitalni katastarski plan za teritoriju opštine Raška

Republički geodetski zavod izradio je digitalni katastarski plan za teritoriju opštine Raška.

Služba za katastar nepokretnosti Raška, u skladu sa Programom rada Republičkog geodetskog zavoda, posle uspešno završene izrade katastra nepokretnosti, okončala je poslove izrade digitalnog katastarskog plana za teritoriju opštine Raška.

Površina opštine Raška je 67.016,3301ha i obuhvata 51 katastarsku opštinu, od čega je 44 seoskog i 7 gradskog tipa, sa ukupno 183.081 katastarske parcele.

Za 22 katastarske opštine sa ukupno 32 radilišta digitalni katastarski plan je izrađen u programskom okruženju MapSoft, dok je za preostalih 29 katastarskih opština digitalni plan izrađen u programskom paketu ArcGis.

Danom objavljivanja rešenja i stupanjem na snagu digitalnog katastarskog plana, prestaje da važi analogni katastarski plan, što znači da će se sve promene provoditi u digitalnom katastarskom planu kod nadležne Službe za katastar nepokretnosti Raška, kao uže unutrašnje jedinice Republičkog geodetskog zavoda.

Službi za katastar nepokretnosti predstoje važni poslovi od velikog značaja za Republiku Srbiju, a meću prioritetnim poslovima izdvajaju se održavanje katastra nepokretnosti i održavanje Adresnog registra.

Leave a Reply