E-servisi

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA

Nacrt zakona o elektronskim komunikacijama, u potpunosti usklađen sa regulatornim okvirom EU, omogućuje liberalizaciju u oblasti telekomunikacija, uvodi nove mehanizme za zaštitu prava korisnika i učvršćuje nezavisnost i jasnije definiše nadležnosti, procedure i ulogu regulatornog tela.

Takođe, Nacrt zakona obezbeđuje veću transparentnost u donošenju odluka, unapređuje predvidivost regulatornog okvira i vladavinu zakona, kao osnovni preduslov za povećanje investicija u sektoru i unapređenje telekomunikacija u Republici Srbiji.

Javnu raspravu otvaramo danas objavljivanjem Nacrta zakona o elektronskim komunikacijama na sajtu www.mtid.gov.rs i ona će trajati do 30. oktobra 2009. godine. Nacrt predstavlja prilagođavanje postojećeg Zakona o telekomunikacijama, a koje je neophodno pre svega zbog tehničkog i tehnološkog razvoja telekomunikacija u svetu, ali i u našoj zemlji.

„Osnovni principi u razvoju telekomunikacionih tehnologija treba da se zasnivaju na evropskim iskustvima u razvoju modernog informacionog društva, baziranim na savremenim tehnologijama. To pre svega podrazumeva zakonodavne reforme u sektoru telekomunikacija, liberalizaciju tržišta telekomunikacija, obezbeđivanje stabilne mikroekonomije, transparentnu i nediskriminatorsku politku razvoja telekomunikacaija u skladu sa modernim i međunarodno prihvaćenim standardima, ubrzanu tehnološku modernizaciju, kao i obrazovanje, usavršavanje i specijalizaciju odgovarajućih kadrovskih resursa“, istakla je Jasna Matić.

Sektor telekomunikacija je jedan od najdinamičnijih i najprofitabilnijih privrednih sektora u Republici Srbiji, sa značajnim implikacijama na društveni i privredni razvoj, a ovaj sektor nesumnjivo predstavlja jedan od najznačajnijih razvojnih resursa naše zemlje.

„Ovaj Zakon ima za cilj i ravnomerniji razvoj Republike Srbije i to pre svega kroz izgradnju telekomunikacione infrastrukture, a ovo je posebno bitno jer u pojedinim regionima je primetno značajno zaostajanje u izgradnji telekomunikacionih kapaciteta“, rekla je Jasna Matić.

Brži razvoj elektronskih komunikacija takođe bi trebalo da doprinese regionalnom širenju poslovnih aktivnosti, i to kroz osnivanje novih nezavisnih preduzeća, kao i formiranje novih odeljenja/jedinica/oblasti poslovanja u postojećim, što bi imalo pozitivan uticaj na zapošljavanje na lokalnom nivou.

Rešenjem Ministarke od 22. 12. 2008. godine formirana je Radna grupa za izradu Nacrta zakona o elektronskim komunikacijama koju čine: mr Jelena Surčulija, pomoćnik ministra za telekomunikacije i informaciono društvo, prof. dr Irini Reljin, pomoćnik ministra za telekomunikacije i informaciono društvo, Slobodan Marković, specijalni savetnik ministra za telekomunikacije i informaciono društvo, dipl. inženjer elektrotehnike Stefan Lazarević, savetnik u Ministarstvu za telekomunikacije i informaciono društvo, dipl. pravnik Miloš Stojković, pravni savetnik u Ministarstvu za telekomunikacije i informaciono društvo, prof. dr Vladimir Vodinelić, dekan na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION, Slobodan Kremenjak, advokat, Dušan Stojković, advokat, doc. dr Rade Veljanovski, profesor na Fakultetu političkih nauka, prof. dr Miroljub Radojković, profesor na Fakultetu političkih nauka

Leave a Reply