E-servisi

Merenja kontrolnih gridova za potrebe LiDAR merenja

U okviru implementacije projekta “Uspostavljanje nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka i Centra za daljinsku detekciju Republike Srbije – zasnovano na sistemu IGIS” realizovana su terenska merenja za potrebe LiDAR snimanja plavnog područja reke Tise.

U okviru implementacije IGIS projekta, završeni su radovi na prikupljanju podataka primenom LiDAR tehnologije za potrebe izrade visokopreciznog digitalnog modela terena za plavno područje reke Tise, u površini od 1.870 km2.

Radove na realizaciji prikupljanja podataka primenom LiDAR tehnologije je obavila kompanija Geophenix angažovana od strane francuskog konzorcijua.

Lasersko skeniranje iz vazduha je obavljeno Leica ALS70 uređajem.

Gustina prikupljenih tačaka u nadiru prilikom realizacije laserskog skeniranja iznosi 2,3 tačke/m2, dok rastojanje između prikupljenih tačaka u pravcu linije leta i u pravcu upravnom na liniju leta iznosi 0,60, odnosno 0,70 m, čime je obezbeđena adekvatna gustina i homogenost u rasporedu prikupljenih tačaka za potrebe izrade visokopreciznog digitalnog modela terena grida 1m.

Parametri georeferenciranja visokopreciznog DMT-a za plavno područje reke Tise će biti definisani parametrima prostornog referentnog sistema za Republiku Srbiju, a visine će se izražavati u odnosu na zvanični kvazigeoid Republike Srbije kao vertikalnu referentnu površ.

Visokoprecizni DMT plavnog područja reke Tise će se primarno koristiti za definisanje zona ugroženosti od poplava i planiranje aktivnosti na polju zaštite ugroženih zona, od strane nadležnih institucija na državnom i lokalnom nivou.

Merenja kontrolnih gridova za potrebe LIDAR merenja

U periodu od 23.10 -26.10.2012, stručnjaci iz Sektora za geodetske radove izvršili su meranja na lokacijama na području sliva reke Tise za portebe obrade i kontrole LIDAR snimanja.

Merenja su se sastojala u određivanju koordinata tačaka u polju 20x20m sa gustinom od 2m, u sistemu ETRS89 metodom RTK pozicioniranja, a zatim je izvršeno nivelanje istih tačaka metodom detaljnog nivelmana. Na tako određene elipsoidne visine izvršena je transformacija u sistem normalnih visina primenom modela kvazigeoda SQM_2011, a zatim je izvršena datumska transformacija nivelanih visina u normalne – geoidne visine. Na ovaj način su dobijene visine sa relativnom tačnošću u rasponu od 1.2 do 2.2cm. Imajući u vidu da je tačnosto određivanja normalnih visina primenom modela kvazigeoida 2.5cm, tačnost određivanja visina na ovaj način je oko 3cm.

Uporedo sa realizacijom laserskog skeniranja, Sektor za geodetske radove je izvršio premer 17 referentnih područja veličine 20h20m (gridovi tačaka na rastojanju od 2 m i visinske tačnosti 5 cm) lociranih u okviru projektne oblasti, za potrebe procesiranja i kontrole podataka prikupljenih LiDAR tehnologijom.

Leave a Reply