E-servisi

Narodna skupština Republike Srbije imenovala predsednika i članove Upravnog odbora RATEL-a

Narodna skupština Republike Srbije je, na Trećoj sednici Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2011. godini, održanoj u četvrtak, 31. marta 2011. godine, donela odluku o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Republičke agencije za elektronske komunikacije.

Za predsednika Upravnog odbora imenovan je profesor dr Jovan Radunović, za zamenika predsednika dr Zdravko Stanimirović, a za članove profesor dr Miroslav Dukić, profesor dr Vlade Milićević i mr Vuk Vujović.

3 thoughts on “Narodna skupština Republike Srbije imenovala predsednika i članove Upravnog odbora RATEL-a

 1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  Prema clanu 11. novog, vazeceg Zakona o elektronskim komunikacijama (ZEK), Upravni odbor Republicke agencije za elektronske komunikacije (RATEL):

  1) donosi godišnji plan rada Agencije, usklađen sa strateškim aktima i akcionim planovima iz oblasti elektronskih komunikacija, najkasnije do kraja tekuće godine za narednu godinu;

  2) donosi druga akta propisana ovim zakonom;

  3) obavlja druge poslove koji ovim zakonom ili statutom Agencije nisu stavljeni u nadležnost direktora.

  Po clanu 17. Stav 1. ZEKA, direktor je odgovoran za zakonitost rada Agencije, zastupa i predstavlja Agenciju, rukovodi radom i poslovanjem Agencije, odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u Agenciji, priprema i sprovodi odluke upravnog odbora, stara se o obezbeđivanju javnosti rada Agencije i vrši druge poslove određene zakonom i statutom Agencije. A po stavu 6. ovog clana, direktor donosi akt kojim se uređuje unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mesta u Agenciji, uz saglasnost upravnog odbora.

  S druge strane, u starom, (skoro) nevazecem Zakonu o telekomunikacijama u clanu 13. st. 2. do 4. glasili su:

  “Predsednik Upravnog odbora predstavlja i zastupa agenciju, rukovodi radom Upravnog odbora, potpisuje odluke Upravnog odbora i stara se o njihovom izvrsavanju, ima ovlascenja ditektora (podvukao D. P.) u ostvarvanju prava, obaveza I odgovornosti po osnovu rada lica zaposlenih u Agenciji, obavlja I I druge poslove utvrdjene zakonom I statutom Agencije.

  Predsednik Upravnog odbora je, dok mu mandate traje, u random odnosu u Agenciji.

  Clanovi Upravnog odbora, imaju pravo na naknadu za rad u Upravnom odboru koja ne moze biti manja od plate sudije Vrhovnog suda Srbije (podvukao D. P.)”.

  Iako po novom zakonu predsednik i clanovi Upravnog odbora imaju manje poslova nego po starom zakonu, jer su ti poslovi preneti na direktora, nije sigurno da je njihovo pravo na naknadu za rad u ovom odboru, koje se odredjuje u skladu sa statutom Agencije, uz saglasnos Vlade, po clanu 12. stav 5. vazeceg ZEK-a, manje od prava po ranijem, nevazecem zakonu.

  Jer, sada, u clanu 19. Statuta pise:

  “Clanovi Upravnog odbora imaju pravo na mesecnu naknadu za rad u Upravnom odboru koja ne moze biti manja od plate narodnog poslanika na stalnom radu u Narodnoj skupstini, uvecana za iznos naknade predsednika nadleznog ili drugog odbora Narodne skupstine.

  Predsednik Upravnog odbora ima naknadu koja je za 15% uvecana u odnosu u odnosu na naknadu clana Upravnog odbora, a zamenik naknadu koja je 10%uvecana u odnosu naknadu clana Upravnog odbora.”

  Na sve to treba verovatno dodati i profesorsku platu. Nazdravlje!

 2. Nenad

  Među 5 novih članova Upravnog odbora RATEL-a prema imenima i prezimenima ima 3 Crnogorca??!! Mora li to tako??

 3. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  Ako se u obzir uzmu podaci o zaradama i drugim primanjima narodnih poslanika iz glave XIV aktuelnog Informatora o radu Narodne skupstine, bez poslanickog dodatka (videti napomenu), moze se lako izracinati da:

  1) clanovi Upravnog odbora RATEL-a imaju pravo na mesecnu naknadu za rad u Upravnom odboru koja ne moze biti manja (ali moze biti veca, prim. D. P.) od plate narodnog poslanika na stalnom radu u Narodnoj skupstini, uvecana za iznos naknade predsednika nadleznog ili drugog odbora Narodne skupstine, tj. 82.945,60 dinara;

  2) predsednik Upravnog odbora ima naknadu koja je za 15% uvecana u odnosu u odnosu na naknadu clana Upravnog odbora, tj. 95.387,44 dinara, a zamenik naknadu koja je 10%uvecana u odnosu naknadu clana Upravnog odbora, 91.240,16 dinar

  Napomena: Poslanički dodatak – Svi narodni poslanici imaju pravo na poslanički dodatak u mesečnom paušalnom iznosu za vršenje poslaničke dužnosti u izbornoj jedinici, u visini od 40 % od punog iznosa plate poslanika na stalnom radu u Narodnoj skupštini.

  Medjutim, prema tacki 15. aktuelnog Informatora o radu RATEL-a, prosecna neto zarada na nivou Agencije iznosila je 118.599,79 dinara.

  Mozda ja negde gresim u racunu, ali tu nesto ne “stima”: nije “shvatljivo” da je prosecna mesecna zarada po zaposlenom u RATEL-u za 35.654,19 dinara veca od mesecne naknade clana Upravnog odbora RATEL-a?! Verovatno je “stos” (odgovor) u formulaciji odredbe Statuta Ratela koja glasi: “koja ne moze biti manja od plate narodnog poslanika”, umesto da glasi: “koja je jednaka plati plati narodnog poslanika”. Ali , sa takvom odredbom se saglasila Vlada.

Leave a Reply