igis
E-servisi

Nastavak IGIS projekta

U okviru implementacije IGIS projekta od 25. jula 2013. godine nastavljene su aktivnosti na realizaciji periodičnog aerofotogrametrijskog snimanja teritorije Republike Srbije.

Implementacija IGIS projekta, koju francuski konzorcijum “IGN France International” i „Astrium EADS” sprovodi u saradnji sa Republičkim geodetskim zavodom do septembra 2013. godine, pored ostalih komponenti obuhvata i realizaciju aerofotogrametrijskog snimanja teritorije Republike Srbije.

Aerofotogrametrijsko snimanje predstavlja jedan od primarnih izvora prostornih podataka, kako za realizaciju planiranih aktivnosti u okviru IGIS projekta, tako i za nastavak obaveznih aktivnosti na periodičnom ažuriranju topografsko-kartografske baze podataka Republičkog geodetskog zavoda u skladu sa Zakonom o državnom premeru i katastru.

igis

U prethodnom periodu implementacije IGIS projekta izvršeno je aerofotogrametrijsko snimanje rezolucije 10 cm za 91 gradsko područje i rezolucije 40 cm za južni deo teritorije Republike Srbije u površini od 24 400 km2. Od 25. jula 2013. godine nastavljene su aktivnosti na realizaciji aerofotogrametrijskog snimanja rezolucije 40 cm preostalog dela teritorije Republike Srbije u površini od 53 150 km2.

Radove na realizaciji prikupljanja aerofotogrametrijskih podataka obavlja belgijska kompanija „Aerodata International Surveys“, angažovana od strane francuskog konzorcijuma. Aerofotogrametrijsko snimanje se obavlja Microsoft-Vexcel UltraCam Xp digitalnom, multispektralnom aerofotogrametrijskom kamerom rezolucije 6 mm, sa podužnim i poprečnim preklopom snimaka od 60% i 30%.

Podaci realizovanog aerofotogrametrijskog snimanja će se koristiti za izradu digitalnog ortofotoa rezolucije 40 cm na nacionalnom nivou, izradu digitalnog ortofotoa rezolucije 10 cm za 89 gradskih područja i true-ortofotoa rezolucije 10 cm za gradska područja Beograda i Novog Sada, izradu i ažuriranje digitalnog modela terena na nacionalnom nivou, kao i za potrebe izrade osnovne državne karte, topografskih i tematskih karata.

Leave a Reply