E-servisi

Nova opštinska DevInfo baza podataka objavljena na Internetu

Nova opštinska DevInfo baza podataka je objavljena i zaživela je na Internetu. Razvijena zajedno sa Republičkim zavodom za statistiku (RZS), ova baza podataka sadrži 142 socio-ekonomska pokazatelja razvrstana prema rodnim i drugim varijablama za svih 178 opština u Srbiji, i omogućava uvid i analizu višestrukih i značajnih regionalnih dispariteta, kao i praćenje na nacionalnom nivou.

U cilju unapređenja raspoloživosti podataka na opštinskom nivou, razvijena je opštinska DevInfo baza podataka koju RZS ažurira dva puta godišnje. Podaci za svaku od opština prikazani su i kroz opštinske profile, tj. dokumente koji sadrže tabele i grafikone sa podacima iz oblasti stanovništva, ekonomije, zapošljavanja, obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, pravosuđa, saobraćaja i infrastrukture.

„Ova baza sadži sve najbitnije indikatore na osnovu kojih ćemo moći da pratimo razvoj Medveđe, kako u ekonomskom smislu tako i u pogledu toga koliko kao zajednica doprinosimo uključivanju osetljivih gupa, i da li mere i akcije koje sprovodimo doprinose smanjenju siromaštva u sredini u kojoj živimo i radimo. Indikatore i podatke iz baze već koristimo u reviziji strategije održivog razvoja opštine Medveđa“, kaže Dejan Simić, šef Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj opštine Medveđa.

Podacima se pristupa preko interaktivne web aplikacije koja omogućava jednostavan pristup sa samo tri klika mišem. Opštine i lokalne ustanove su jednostavnost korištenja aplikacije i već su počeli da koriste podatke u procesu sačinjavanju planova i budžeta, kao i za monitoring.

Ankica Milenković iz opštinska uprave Surdulica kaže da je ova baza veoma korisna za sve u opštinskim upravama. „Laka je za korišćenje i omogućava poređenje stepena razvoja sa drugim opštinama. To će nam puno pomoći, jer ćemo preko baze videti gde zaostajemo u odnosu na druge opštine, pa sa njima možemo da stupimo u kontakt i upoznamo sa njihovom praksom i akcionim planovima na osnovu kojih postižu bolje rezultate od nas. Odlično je i što možemo da se obratimo Zavodu za staitsiku i da dajemo predloge za unapređenje ove baze”, rekla je Ankica Milenković.

Pokazatelji u opštinskoj bazi podataka odabrani su kroz proces konsultacija koji je omogućio predstavnicima opština, resornih ministarstava, kreatora i korisnika podataka da postignu konsenzus o tome koji su podaci najpotrebniji na lokalnom nivou.

DevInfo ima dugu tradiciju u Republici Srbiji. Prvu verziju DevInfo tehnologije, koja se tada zvala ChildInfo, UNICEF je zvanično ponudio Republici Srbiji 2004. godine. Osnovana je Radna grupa za DevInfo na nacionalnom nivou u cilju podrške razvoju i korišćenju ove baze podataka. Prva baza iz 2004. godine bila je fokusirana na praćenje implementacije Nacionalnog plana akcije za decu (NPA) od strane Nacionalnog saveta za prava deteta, kao i Lokalnih planova akcije za decu koji su usvojeni u odabranim opštinama.

Tokom 2006. godine, dve godine nakon direktne podrške UNICEF-a, DevInfo je proglašen za instrument od posebnog interesa za Republiku Srbiju i tako postao deo redovnog programa Republičkog zavoda za statistiku (RZS). Uspostavljena je jedinica za socijalne indikatore i analizu u okviru Odseka RZS za socijalne standarde i indikatore, čiji se prihvatio zadatka da dalje razvija i održava DevInfo bazu podataka na nacionalnom nivou.

Od 2006. godine DevInfo se koristi za planiranje, razvoj i praćenje realizacije politika:

– pripemu nacionalnih planova Milenijumskih ciljeva razvoja planova i izveštaja o njihovom ostvarivanju

-praćenje realizacije Strategije za smanjenje siromaštva (SSS) i kreiranje godišnjih izveštaja

-reviziju Nacionalnog plana akcije

-izradu studije koja je vodila ka razvoju novog nacionalnog programa za zdravstvenu zaštitu mladih majki i dece

-razvoj nacionalnih strategija (o mladima, Romima, itd) od strane nadležnih ministarstava

-kreiranje baze podataka o rodnoj statistici, koja se koristi za izradu godišnje publikacije pod nazivom „Žene i muškarci u Srbiji”

-UNICEF-ov izveštaj  „Položaj dece u Srbiji”

-razvoj i implementaciju (praćenje) strateških opštinskih planova akcije za decu

-reviziju opštinskih budžetskih izdvajanja  za decu

Bazi podataka i opštinskim profilima može se pristupiti na srpskom i na engleskom jeziku preko veb sajta Republičkog zavoda za statistiku http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite i veb sajta UNICEF-a u Srbiji  http:/www.unicef.org/serbia

Leave a Reply