E-servisi

Obuka zaposlenih RGZ za upotrebu DOF-a u postupku održavanja KN

U službama za katastar nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda održane su obuke za upotrebu digitalnog ortofotoa (DOF) u postupku održavanja katastra nepokretnosti.

Sektor za topografiju i kartografiju je u prethodnih nekoliko meseci vršio predaju DOF-a službama za katastar nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda uz obuku za njegovu upotrebu u različitim softverskim rešenjima u postupku održavanja katastra nepokretnosti. Za te potrebe izrađena je Instrukcija za korišćenje digitalnog ortofota u softverskom okruženju ArcMap-a, MapSoft-a i AutoCAD Map-a, koja pomaže zaposlenima da na lak i jednostavan način koriste DOF.

Uspešnim završetkom projekta “Izrada digitalnog ortofotoa u Republici Srbiji” u okviru CARDS programa, RGZ po prvi put raspolaže kvalitetnim i ažurnim proizvodom homogene tačnosti koji pokriva teritoriju Republike Srbije i koji obezbeđuje širok spektar prostornih informacija krajnjim korisnicima.

Posebna prednost DOF-a predstavlja mogućnost njegovog kombinovanja sa drugim prostornim podacima, bez obzira da li su podaci u vektorskom ili u rasterskom obliku.

U postupku održavanja katastra nepokretnosti DOF predstavlja efikasno sredstvo za kontrolu rada geodetskih organizacija i evidentiranje neslaganja između faktičkog stanja na terenu i stanja registrovanog u katastru nepokretnosti, uzimajući u obzir epohu izrade DOF-a.

Pored upotrebe u postupku održavanja katastra nepokretnosti DOF pruža mogućnosti za njegovo korišćenje i u drugim oblastima državnog premera i urbanističkog planiranja:

  • za formiranje, održavanje i vođenje adresnog registra;
  • kao podloga za vođenje katastra vodova i mreže geodetskih tačaka;
  • kao izvor informacija u pripremnoj fazi i sastavni deo elaborata komasacionog i katastarskog premera;
  • kao izvor informacija za masovnu procenu vrednosti nepokretnosti i podloga za izradu tržišnih i vrednosnih mapa;
  • za izradu ortofoto karti;
  • za izradu planske dokumentacije i dr.

Sektor za topografiju i kartografiju će i dalje nastaviti sa pružanjem podrške organizacionim jedinicama RGZ-a u primeni topografsko-kartografskih proizvoda za obavljanje redovnih aktivnosti.

Leave a Reply