E-servisi

Omogućena elektronska dostava dokumenata Deviznom inspektoratu

Na sajtu Deviznog inspektorata na adresi: www.devizni.gov.rs postavljena je internet aplikacija elektronske dostave dokumenata (EDD aplikacija), kojom je rezidentima i nerezidentima omogućeno da Deviznom inspektoratu dostavljaju izveštaje o fakturisanim uslugama i u elektronskoj formi shodno članu 53. stav 2. Zakona o deviznom poslovanju („Sl. glasnik RS”, broj 62/06) i članu 3. stav 1. tačka 1) Uredbe o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata („Sl. glasnik RS”, br.112/06 i 39/10).

Način i uslovi za prijavljivanje, registraciju i korišćenje aplikacije elektronske dostave dokumenata bliže su uređeni Uputstvom za korišćenje aplikacije za elektronsku dostavu dokumenata, koje se takođe nalazi na sajtu Deviznog inspektorata.

Rezidentima i nerezidentima data je mogućnost da izveštaje o fakturisanim uslugama dostavljaju u štampanoj ili elektronskoj formi, po sopstvenom izboru. Napominjemo da će se korišćenjem navedene EDD aplikacije smanjiti obim i troškovi vašeg i našeg poslovanja, te ubrzati proces dostave i verifikacije podataka o fakturisanim uslugama.

Elektronska dostava dokumenata iz člana 3. stav 1. tač. 2), 3) i 5) i stav 2. Uredbe o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata (dokumentacija o prenosu potraživanja i dugovanja nastalih po spoljnotrgovinskim poslovima, po poslovima naplaćivanja odnosno plaćanja drugom nerezidentu, kao i po kompenzacionim poslovima i ostvarenoj dobiti po poslovima obavljanja privrednih delatnosti u inostranstvu) biće dostupna od 1. novembra 2010. godine. Do tada rezidenti i nerezidenti su obavezni da navedeno dostavljaju u štampanom obliku.

Leave a Reply