E-servisi

Počinje da radi sertifikaciono telo Privredne komore Srbije

Rešenjem Ministrstva za telekomunikacije i informaciono društvo od 11.09.2009 sertifikaciono telo Privredne komore Srbije je dobilo status kvalifikovanog sertifikacionog tela i od 19 oktobra će izdavati kvalifikovane elektronske sertifikate.

Đuro Vojnović direktor Centra za informatiku i elektronsko poslovanje najavljujući izdavanje elektronskih sertifikata kaže da je Komora prošla složen postupak sertifikacije u kome je ispunila sve uslove predviđene Zakonom o elektronskom potpisu i podzakonskim aktima. Između ostalog uložena su i značajna sredstva za obuku i sertifikaciju 4 eksperta.

Zahtevi za izdavanje elektronskih sertifikata će se podnosti Privrednoj komori Srbije i potrebni dokumenti i ceo postupak su opisani na sajtu www.pks.rs. Nakon provere dokumentacije, zainteresovana preduzeća će dobiti ugovore i elektronski sertifikat na smart kartici.

Sva preduzeća koja su članovi Privredne komore Srbije dobiće besplatno sertifikat i čitač smart kartice.

Kvalifikovani elektronski sertufikat će se koristiti za:

-elektronsko potpisivanje dokumenata,

-pristup bezbednim veb sajtovima i drugim online sadržajima,

-transakcije elektronskog poslovanja fizičkih ipravnih lica,

-proveru kvalifikovanog elektronskog potpisa,

-šifrovanje i dešifrovanje elektronskih dokumenata.

Đuro Vojnović kaže da se u Privrednoj komori Srbije pored priprema za izdavanje elektronskih sertifikata radi i na razvoju elektronskih servisa za čiju će primenu biti potrebni elektronski sertifikati. Pripremaju se sledeći elektronski servisi:

-prijavai odjava zaposlenih,

-prijava PDV-a,

-podnošenje carinske deklaracije,

-nabavke preko interneta,

-podnošenje zahteva za sekundarne sirovine,

-dostavljanje statističkih izveštaja,

-elektronsko osiguranje robnog transporta.

Poredovih, razvijaće se i drugi elektronski servisi.

Važnosti korisni efekti elektronskih servisa su u tome što se: smanjuju troškovi poslovanja, ubrzava obavljanje pojedinih poslova, povećava konkurentnost domaćih kompanija, unapređuje poslovni ugled preduzeća i imidž države, smanjuju uslovi za korupciju i sl.

Kvalifikovanjem Privredne komore Srbije za sertifikaciono telo, ostvaren je jedan od bitnih preduslova za brži razvoj elektronskog poslovanja u Srbiji.

Leave a Reply