E-servisi

Podaci o zemljišnom pokrivaču CORINE Land Cover objavljeni na geoportalu

Agencija za zaštitu životne sredine dostavila je prostorne podatke CORINE Land Cover 2000 (CLC2000) i CORINE Land Cover 2006 (CLC2006). Podaci su prikupljeni u okviru programa Evropske Komisije CORINE (Coordination of information on the environment) u cilju izrade informacionog sistema o stanju životne sredine u Evropi. Nadležnost za sprovođenje programa na evropskom nivou ima Evropska Agencija za Životnu Sredinu (European Environmental Agency – EEA).

Podaci su prikupljeni na osnovu satelitskih snimaka primenom standardizovane metodologije za detektovanje i interpretaciju promena u zemljišnom pokrivaču za razmeru kartiranja 1:100 000. Klasifikacija zemljišta je urađena prema hijerarhijskoj nomenklaturi sa 44 klase, pri čemu su na prvom nivou pet klasa: veštačke površine, poljoprivredna područja, šume i polušumska područja, vlažna područja i vodene površine. CORINE land cover se koristi za prostorne i teritorijalne analize na različitim nivoima radi procene stanja životne sredine.

Na geoportalu su korisnicima dostupni na uvid CORINE Land Cover za epohu 2000 i 2006 sa područjima koja su trpela promename zemljinog pokrivača u periodu između ove dve epohe prikupljanja podataka. Više informacija o navedenom skupu podataka je opisano u metapodacima, koji su dostupni na strani za metapodatke.

Leave a Reply