E-servisi

Portal eUprava će pružati usluge građanima i preduzećima

vU prvoj fazi je predviđeno predstavljanje na portalu pojedinih usluga iz nadležnosti: Poreske uprave, Ministarstva unutrašnjih poslova, Agencije za privredne registre i Nacionalne službe zapošljavanja.

Republički zavod za informatiku i Internet i Ministarstvo telekomunikacija i informacionog društva u saradnji sa pojedinim organima, pokreću inicijativu unapređenja portala eUprava.

Uspostavljanje portala eUprava je ključni zadatak u organizovanju elektronske uprave, kao dela aktivnosti na razvoju informacionog društva. Portal eUprave predstavlja jedinstveno mesto na Internetu na kojem se nalaze sve elektronske javne usluge koje nude organi državne uprave. Podržana je elektronska identifikacija korisnika (građana i pravnih lica), informisanje, elektronska interakcija između korisnika i organa uprave, popunjavanje elektronskih formulara, elektronsko plaćanje taksi i dr.

Portali su u mnogim zemljama već nekoliko godina u primeni i stalnom razvoju. U državama u kojima portal eUprave postoji više godina, broj elektronskih usluga koje su na raspolaganju građanima i privrednim društvima je veći od 500.

Portal eUprave u Srbiji

O ciljevima, dinamici, korisnicima i očekivanim efektima portala eUprava u Srbiji govori Damir Baralić, direktor Republičkog zavoda za informatiku i Internet.

Baralić pre svega ukazuje, da se portal eUprave razvija, kako bi se stvorila jedinstvena pristupna tačka gde će građjani i pravna lica moći da pristupe svim elektronskim javnim uslugama. Cilj je da građani i pravna lica, umesto preko šaltera, svoje potrebe za pojedinim informacijama i dokumentima mogu da zadovolje preko portala eUprave.

Korisnici preko portala će lako nalaziti tražene elektronske usluge a organi uprave koji su razvili elektronske usluge na portalu dobijaju platformu za njihovu implementaciju.

Korisnici će na portalu pomoću svog kvalifikovanog elektronskog sertifikata, moći da se elektronski identifikuju i potraže određene usluge od elektronske uprave. Za sada u Srbiji kvalifikovane sertifikate izdaje jedino Pošta, ali su u toku pripreme da se elektronski sertifikat nađe na čipu nove lične karte. Na portalu ili bolje rečeno iza portala će postojati linkovi ka pojedinim bazama podataka iz kojih će se građanima i pravnim licima davati tražene informacije ili izdavati uverenja, potvrde i drugi dokumenti.

Korisnici portala eUprava će biti građani i pravna lica koji od organa uprave traže određene informacije, potvrde, uverenja i dr.

Što se dinamike tiče, Baralić ističe da su u Republičkom zavodu za informatiku i internet završeni projekat i potrebna dokumentacija i da po obezbeđivanju sredstava iz NIP-a treba da se pokrene procedura javne nabavke. Izradi projekta su predhodila detaljna sagledavanje stanja i potreba i analiza najbolje prakse u drugim zemljama (Austrija, Hrvatska, Bugarska, Slovenija i dr.). Predloženo rešenje u konceptualnom i tehničkom pogledu odražava aktuelne svetske trendove u razvoju portala za eUpravu u zemljama članicama Evropske Unije.

Baralić naglašava da je predviđena etapna realizacija i da će se prva etapa realizivati za 4 do 6 meseci nakon što se obezbede sredstva. U prvoj fazi je predviđeno predstavljanje na portalu pojedinih usluga iz nadležnosti: Poreske uprave, Ministarstva unutrašnjih poslova, Agencije za privredne registre i Nacionalne službe zapošljavanja.

Tako, naprimer, Poreska uprava će preko portala omogućiti informisanje o stanju poreskih obaveza, prijavljivanje poreza preko Interneta i sl. Agencija za privredne registre će preko portala omogućiti automatizaciju postupka registracije preduzeća. Nacionalna služba za zapošljavanje će preko Interneta primati prijave nezaposlenih, davati informacije o zahtevima poslodavaca i sl..Već za ovu fazu, Narodna banka Srbije i Trezor su obezbedili da se takse za podneske mogu elektronski plaćati.

Baralić ističe da razvoj portala eUprava zahteva: znanje, stručni rad, vreme i određena sredstva, ali će se sav taj trud brzo isplatiti. Portal eUprava će obezbediti značajne uštede u radu uprave jer će se:

  • smanjiti broj službenika na manupulativnim poslovima,
  • povećati efikasnost uprave u dostavljanju traženih podataka, uverenja i potvrda,
  • skratiti rokovi za dobijanje potvrda i uverenja a većina će se dobijati odmah nakon podnošenja zahteva i
  • povećati zadovoljstvo građana i pravnih lica sa radom uprave i sl..

U narednim fazama razvoja portala eUprava obuhvatiće se planirani obim elektronskih javnih usluga eUprave koji predviđa 12 usluga za građane i 8 usluga za pravna lica.

Implementacijom portala eUprava, Srbija ulazi u elektronsko doba zaključio je direktor Baralić.

Leave a Reply