E-servisi

Potpisan kolektivni ugovor između Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo, JP PTT Srbija i sindikata

Ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo Jasna Matić, generalni direktor Javnog preduzeća PTT saobraćaja “Srbija” Goran Ćirić, predsednik sindikata PTT Srbije Aleksandar Pavlović i predsednica sindikata JP PTT “Srbija” – Nezavisnost Snežana Marković, potpisali su Aneks 2 Kolektivnog ugovora za Javno preduzeće PTT “Srbija”, na konferenciji za novinare koja je održana u petak 10. decembra 2010. godine.

Kolektivni ugovor za Javno preduzeće PTT saobraćaja „Srbija“ je stupio na snagu 1. januara 2008. godine. Imajući u vidu da se u skladu sa odredbama Zakona o radu Kolektivni ugovor zaključuje na period od 3 godine, ovim Aneksom ugovora produžen je rok važenja Kolektivnog ugovora za Javno preduzeće PTT saobraćaja „Srbija“. U skladu sa članom 10. stav 2. Zakona o radu, kolektivnim ugovorom kod poslodavca se ne mogu utvrditi manja prava i nepovoljniji uslovi rada zaposlenom od prava i uslova utvrđenim opštim kolektivnim ugovorom. S obzirom da su se od zaključivanja Kolektivnog ugovora za Javno preduzeće PTT saobraćaja „Srbija“, menjale odredbe Opšteg kolektivnog ugovora, ukazala se potreba za usaglašavanjem odredbi ovog kolektivnog ugovora sa odredbama Opšteg kolektivnog ugovora.

“Ovim Aneksom 2 predhodni kolektivni ugovor je znatno unapređen i jasniji, a zaposleni su dobili određena prava. To je jedan od preduslova za uspešno funkcionisanje PTT Srbija i za unapređenje poštanskog saobraćaja, koji predstavlja jedan od infrastrukturnih elemenata, bitan za funkcionisanje naše privrede i za bolji život naših građana”, izjavila je ministarka Jasna Matić.

Generalni direktor JP PTT Srbija Goran Ćirić rekao je da potpisivanje ovog ugovora predstavlja, pre svega, trogodišnju stabilnost u traženju najboljih modela rada i razvoja sistema ovog preduzeća.

Od novina koje će biti na snazi od januara naredne godine izdvajamo najznačajnije: dostavljač koji zamenjuje svog kolegu na rejonu može računati na uvećanje zarade i do 30 odsto. Uvedena je nova grupa šalterskih poslova sa koeficijentom 2,225. Jubilarna nagrada za deset godina rada u Preduzeću, umesto dosadašnjeg poklona u vrednosti od 10 odsto zarade, nadalje će biti novčana nagrada u visini od 20 odsto mesečne zarade. U slučaju smrti zaposlenog, pravo na nadoknadu pogrebnih troškova (prema priloženom računu a najviše do visine prosečnih troškova u mestu sahrane) ima porodica ili drugo lice koje je snosilo te troškove. Precizirano je i da se spisak posrednika iz reda zaposlenih, koji učestvuju u postupku zaštite od zlostavljanja kod poslodavca, utvrđuje u saradnji sa predstavnicima reprezentativnih sindikata. Novina je i da će se u komisiji za procenu štete obavezno imenovati i predstavnik sindikata čiji je član zaposleni koji je učinio štetu. Reprezentativnim sindikatima, na njihov zahtev, omogućiće se i uvid u podatke o promeni zarada. Takođe je ukinuto i trodnevno odsustvo sa rada zbog neodložnih privatnih poslova, koje je bilo dato samo kao mogućnost u vanrednim životnim situacijama.

Snežana Maković, predsednica sindikata JP PTT Srbija „Nezavisnost“, rekla je da je vrlo ponosna što radi u kompaniji u kojoj poslodavac vodi računa da ispoštuje kolektivni ugovor koji je potpisao.

„Želim da se zahvalim ministarstvu za telekomunikacije i informaciono društvo, bio je jako lep osećaj kada znate da, u toku pregovora, iza vas stoji vaše resorno ministarstvo, čiji su predstavnici umeli da nas saslušaju, da razumeju naše probleme i da nam pomognu. Nikada nismo imali ovoliku podršku resornog ministarstva.“

Predsednik sindikata PTT Srbije Aleksandar Pavlović, izrazio je zadovoljstva povodom potpisivanja ovog ugovora kojim je jasno definisana podrška zaposlenih.

Leave a Reply