e-arhive
E-servisi

Potreban Zakon o elektronskim arhivama

Na sastanku Stručne radne grupe za uvođenje elektronskog arhiviranja i elektronskih arhiva, zaključeno da je potrebno prioritetno donošenje Zakona o elektroskim arhivama , tj. potrebno je razdvojiti papirne arhive od elektronskih arhiva i ovu problematiku izdvijiti kao posebnu celinu iz Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj službi.

e-arhive
Stručna radna grupa zahteva da se donošenje Zakona o elektronskim arhivama uvrsti u Akcioni plan za realizaciju strategije razvoja informacionog društva (2013 do 2014), za koje se javna rasprava završava 4. marta, i ovaj zahtev je upućen resornom ministru. Takođe, predlaže se da ovaj zakon bude uvršten kao Aktivnost 1 u članu 3 Akcionog plana, koji se odnosi na e-poslovanje i e-trgovinu.

Leave a Reply