E-servisi

Pravilnik o digitalnom ortofotou

Direktor Republičkog geodetskog zavoda doneo je Pravilnik o digitalnom ortofotou. Na osnovu člana 181. stav 1. tačka 13) Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09 i 18/10), direktor Republičkog geodetskog zavoda doneo je Pravilnik o digitalnom ortofotou, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS” broj 27/2010 i stupa na snagu 06.05.2010. godine.

Ovim pravilnikom propisuju se parametri digitalnog ortofotoa (u daljem tekstu: DOF), tehnički normativi kod izrade i kontrole kvaliteta DOF-a, sadržaj tehničke dokumentacije za izradu DOF-a, stručni nadzor nad radovima u postupku izrade DOF-a, metapodaci, overa, arhiviranje i distribucija DOF-a, u postupku topografskog premera, u skladu sa Zakonom o državnom premeru i katastru.

Datoteke za preuzimanje
Pravilnik o digitalnom ortofotou…
Prilog 1…
Prilog 2…

Leave a Reply