E-servisi

Prikazana iskustva Estonije u razvoju eUprave

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo je 22. oktobra organizovalo skup na kome su predstavljena iskustva Estonije u razvoju eUprave.

Održane su prezentacije: važnost eUprave za evropske integracije, elektronski servisi za građane, privredu i upravu, politika razvoja eUprave u Estoniji, planiranje, upravljanje i koordinacijarazvoja eUprave i budućnost razvoja eUprave u Estoniji.

Hanes Astok član Parlementa Estonije je rekao da su osnovni doprinosi i izazovi informacionog društva: digitalna pismenost, transparentnost rada uprave, eDemokratija, efikasnost u poslovanju javnog sektora i unapređivanje kvaliteta privatnog života. U Estoniji 62% domaćinstava koristi internet, 100% škola i preduzeća je povezano na Internet i 79% preduzeća koristi servis eServisa. Elektronska lična karta se koriste za identifikaciju ličnosti, zdravstvene karte, vozačke dozvole, autobske karte i identifikaciju u bankama.

Margus Puia direktor odelenja za državni informacioni sistem je prikazao Strategiju razvoja informacionog društva u Estoniji do 2013. godine. Osnovni ciljevi su razvoj: inkluzivnog društva za potrebe građana, ekonomija zasnovana na znanju i efikasan javni sektor. Elektronski javni servisi se baziraju na besplatnom korišćenju, primeni XML tehnologije, upotrebi otvorenih standarda i dr. On je ukazao i na neke karakteristične probleme. Građani ukazuju da službenici ponekad zahtevaju dopunsku dokumentaciju i odlažu završetak procedure. Sa druge strane, službenici ukazuju da građani ponekad traže usluge koje nisu predviđene po zakonu, nemaju sve potrebne dokumente za korišćenje servisa i ignorišu uvedene procedure. Uprava je zadužena da izvrši reinženjering servisa saglasno postoječim tehničkim mogućnostima.

Prezentacija je održana u Klubu narodnih poslanika, uz prisustvo oko 60 domaćih stručnjaka koji rade na razvoju elektronskih servisa u Srbiji.

Leave a Reply