E-servisi

Radionica o katalog servisu za metapodatke

INSPIRATION projekat, kroz komponentu podizanje svesti i komunikacija, podržao je aktivnosti na uspostavljanju servisa za prikupljanje metapodataka. Predstavnik Slovačke agencije za životnu sredinu, Peter Mozolik održao je 12. i 13. septembra 2013. godine radionicu o implementaciji kataloga servisa za metapodatke.

Metapodaci su fundamentalna komponenta NIGP-a i bitni su za informisanje korisnika o kvalitetu, ažurnosti, dostupnosti i ostalim osobinama prostornih podataka. Da bi se izbegla nekonzistentnost i redudantnost u čuvanju informacija, presudno je važno formiranje integrisanog sistema za katalogizaciju, održavanje i kreiranje javnog servisa za metapodatke. Uobičajeno rešenje je implementacija katalog servisa za metapodatke koji obezbeđuje mehanizam za smeštaj i pristup opisnim podacima i omogućava korisnicima pretragu na osnovu unetih atributa.

Cilj radionice je upoznavanje zaposlenih u Republičkom geodetskom zavodu o aktivnostima koje treba preduzeti na uspostavljanju kataloga servisa za metapodatke za potrebe NIGP-a, pri čemu su obuhvaćene sledeće teme:

  • Instalacija potrebnog softvera i konfiguracija sistema;
  • Upoznavanje sa najvažnijim zahtevima INSPIRE implementacionih pravila i tehničkog uputstva servisa za pretragu (Discovery Service);
  • Upravljanje pristupu i pravima korisnika preko Apache Directory Server rešenja;
  • Metodi za editovanje, validaciju i publikovanje metapodataka;
  • Prilagođavanje sistema za nacionalne potrebe (višejezičnost, lokalizacija interfejsa i sl.);
  • Definisanje templejta za nacionalni profil metapodataka.

Kao tehničko rešenje za implementaciju srpskog katalog servisa metapodataka koristi se ESRI Geoportal.

Pored zaposlenih iz Republičkog geodetskog zavoda, radionici su prisustvovali predstavnik GDI GISDATA i Minsitarstva odbrane. Radi informisanja proizvođača i korisnika geoinformacija o značaju metapodataka planirana je radionica za 03. oktobar 2013. godine. Tom prilikom subjekti NIGP-a će imati priliku da se upoznaju o mogućnostima i dobrobitima korišćenja integrisanog sistema za metapodatke.

Leave a Reply