e-uprava Novog Sada
E-servisi

Radna grupa za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama

Potpredsednik Vlade Srbije Rasim Ljajić formirao je radnu grupu za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama u cilju efikasnije primene zakona i usklađivanja sa najnovijim regulatornim okvirom Evropske unije u oblasti elektronskih komunikacija iz 2009. godine koji stvara uslove za dalje jačanje tržišta elektronskih komunikacija, efikasnije funkcionisanje konkurencije na tržištu uz unapređivanje podsticaja za investiranje.

e-uprava Novog Sada

Kako bi se obezbedila efikasnost u radu organa državne uprave i drugih nosilaca javnih ovlašćenja, izmene zakona će predvideti spajanje Republičke agencije za elektronske komunikacije (RATEL) i Republičke agencije za poštanske usluge (RAPUS), nezavisnih regulatornih tela koja obavljaju poslove iz oblasti elektronskih komunikacija i poštanskih usluga, na osnovu modela objedinjavanja do koga je došla radna grupa koju su činili predstavnici Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Republičke agencije za elektronske komunikacije i Republičke agencije za poštanske usluge. U tom smislu, osim predviđenih izmena Zakona o elektronskim komunikacijama, u toku su i izmene Zakona o poštanskim uslugama. Praksa većine zemalja Evropske unije i regiona je da postoji jedno nacionalno regulatorno telo iz oblasti elektronskih komunikacija i poštanskih usluga.

Ministarstvo će organizovati javne konsultacije i uključiti predstavnike privrede, pre svega operatore elektronskih komunikacionih mreža u proces konsultacija povodom izmena zakona.

Ministarstvo će obaviti konsultacije i sa Delegacijom Evropske unije u Republici Srbiji a imajući u vidu da je harminizacija sa pravnim okvirom Evropske unije jedan od prioriteta, kao i da se planirana konvergencija odnosi na dva nezavisna regulatora. Ministarstvo je posvećeno očuvanju nezavisnosti i profesionalnosti u radu novog regulatornog tela kako bi poslove iz svoje nadležnosti obavljali efikasno i u skladu sa najboljom evropskom praksom.

One thought on “Radna grupa za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama

  1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

    Da li ce se novo nezavisno regulatorno telo, nastalo spajanjem Republičke agencije za elektronske komunikacije (RATEL) i Republičke agencije za poštanske usluge (RAPUS), zvati “Republicka agencija za postanske usluge i elektronske komunikacije”, “Republicka agencija za postanske i elektronske komunikacije” ili “Republicka agencija za postanske i elektronske komunikacione usluge”?

    Zasto se najavljenoj kombinaciji nezavisnih regulatornih tela ne prikljuci i Republicka radiodifuzna agencija (RRA) pa da se taj novi imalac javnih ovlascenja nazove “Republicka agencija za postanske, medijske i komunikacione usluge”?

Leave a Reply