temerin
E-servisi

Razvoj lokalne e-uprave – Umrežavanje mesnih kancelarija Sirig i Bački Jarak

Opštinska uprava Temerin je u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i Agencijom za razvoj opštine Temerin a u sklopu realizacije Strateškog plana razvoja opštine Temerin 2010 – 2015, uspela da obezbedi sredstva za informatičko opremanje mesnih kancelarija u Sirigu i Bačkom Jarku i njihovo umreževanje u novi opštinski informatički sistem.

Uspostavljanjem funkcionalnih veza kancelarija sa centralnom upravom postigli smo celovitu integraciju i pristup podacima, a samim tim i celovit pristup uslugama koje kancelarije vrše prema građanima.

To podrazumeva pristup dostupnim uslugama kao što su matične knjige, knjiga umrlih, uverenje o državljanstvu, overa dokumenata, birački spisak i svim drugim funkcijama koje će se daljim razvojem pojavljivati u okviru jedinstvenog IKT sistema opštine.

Građani kao korisnici lakše će dolaziti do potrebnih dokumenata imajući u vidu slabu saobraćajnu povezanost nekih naseljenih mesta sa opštinom. Izbeći će se povremene gužve u matičnom uredu u okviru zgrade opštine jer se isti posao sada može odraditi i u mesnim kancelarijama.

Imajući u vidu da je opština Temerin korisnik usluga portala euprava.gov.rs benefiti umrežavanja mesnih kancelarija biće još veći.

Leave a Reply