E-servisi

Sastanak učesnika na izradi EuroGeographics proizvoda

Redovan godišnji sastanak predstavnika evropskih katastarskih i kartografskih agencija koji aktivno učestvuju u kreiranju EuroGeographics proizvoda održan je u belgijskom katastru u Briselu. Sastanku je prisustvovalo preko 40 stručnjaka iz zemalja članica koji su direktno uključeni u izradu i održavanje EuroBoundaryMap (EBM), EuroGlobalMap (EGM) i EuroRegionalMap (ERM).

Osnovni cilj sastanka je informisanje o napretku u tehničkom razvoju, procedurama generalizacije, proceni kvaliteta podataka, promene u modelu podataka, nivo napretka tehničkih radnih grupa i plan realizacije proizvoda u budućnosti.

Tim iz EuroGeographics uprave i regionalni menadžeri proizvoda su prezentovali i diskutovali o sledećim temama:

  • Nacionalni planovi proizvodnje i proširenje sa novim zemljama učesnicima;
    Izveštaj o proceni kvaliteta podataka za ERM;
  • Izmene modela podataka za EBM u skladu sa INSPIRE specifikacijom podataka za administrativne jedinice;
  • ERM tehnička specifikacija, izmene, pravila za proveru kvaliteta podataka i tehnička platforma za proizvodnju;
  • Alati za pripremu i obradu podataka za proizvode, generalizacija;
  • Distribucija proizvoda i licencni sporazumi;
  • Planovi za dalji razvoj i unapređenje proizvoda.

Pored toga, učesnici skupa su diskutovali u okviru pojedinačnih sesija sa regionalnim menadžerima projekata o pitanjima implementacije tehničkih specifikacija proizvoda, problemima pribavljanja kvalitetnih podataka i atributa od drugih nacionalnih institucija, različitih propisa i prakse između članica, kao i promocija proizvoda na nacionalnom nivou. Republički geodetski zavod učestuvuje u regionalnoj grupi proizvođača zajedno sa Češkom Republikom, Velikom Britanijom, Poljskom, Mađarskom, Holandijom, Nemačkom i Austrijom.

Tokom sastanka posebno je naglašen značaj ispunjenja obaveza prema ugovoru sa Eurostatom za period 2011 – 2014 kroz isporuku EBM, EGM i ERM za potrebe geografskog informacionog sistema Evropske komisije (GISCO). Takođe, diskutovalo se o povezanosti EuroGeographics referentnih proizvoda sa INSPIRE razvojem i usaglašavanje produkcionog plana sa evropskim okvirom za geoinformacije (European Location Framework – ELF).

Sastanak učesnika na realizaciji EBM, EGM i ERM proizvoda na tehničkom nivou omogućio je učesnicima da se upoznaju sa statusom realizacije i daljim planovima unapređenja proizvoda. Učesnici su međusobno razmenili iskustva u procesu proizvodnje evropskih mapa i naglasili važnost udruživanja i zajedničkog nastupanja na evropskom geoinformacionom tržištu.

Leave a Reply