E-servisi

Urbanistički planovi na geoportalu

Na inicijalnom geoportalu dostupni su pojedini urbanistički planovi za pregled.

Zakonom o planiranju i izgradnji predviđeno je da se svi planski dokumenti koji se donose u skladu sa Zakonom evidentiraju u Centralnom registru planskih dokumenata (Registar). Prema članu 43. Zakona Registar vodi Ministarstvo nadležno za poslove prostornog planiranja i urbanizma preko Republičkog geodetskog zavoda, u okviru Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka.

LINK: Urbanistički planovi na geoportalu…

Planski dokumenti koji su predmet evidentiranja u Registru su prostorni i urbanistički planovi. Nadležni organ za donošenje dostavlja planski dokument Republičkom geodetskom zavodu u roku od 15 dana od dana objavljivanja planskog dokumenta u službenom glasilu.

Nadležni organi jedinice lokalne samouprave dostavili su Republičkom geodetskom zavodu planove detaljne regulacije urađene prema Zakonu. Trenutno na inicijalnom geoportalu omogućen je uvid u dostavljene urbanističke planove i to:

  • Plan detaljne regulacije naselja ”Nestor Džilitov” na teritoriji opštine Bečej (plan namene površina);
  • Plan detaljne regulacije za naselje Erdoglija na teritoriji grada Kragujevca (planirana namena površina);
  • Plan detaljne regulacije za naselje Korman polje na teritoriji grada Kragujevca (plan namene površina sa podelom na urbanističke celine i zone);
  • Plan detaljne regulacije razvodnog gasovoda RG 11-02 Leskovac – Vranje sa pratećim objektima na teritoriji grada Vranja (trasa gasovoda sa granicom plana i elementima za obeležavanje);
  • Plan detaljne regulacije za raspet dalekovoda 400, 110 i 35kV kod TS 400/110kV ‘Vranje 4’; na teritoriji grada Vranja (granica plana sa regulacijom koridora;
  • Plan detaljne regulacije za izgradnju TS 400/110kV ”Vranje 4” KO Donje Trebešinje na teritoriji grada Vranja (plan namene površina).

Planski dokumenti sadrže tekstualni i grafički deo i obavezne priloge, a izrađuju se u analognom i digitalnom obliku. Grafički delovi većine postojećih planova izrađuju se u CAD softverskom okruženju. Poznato je da su postojeći urbanistički planovi izrađuju u različitim formama, bez primene jedinstvenih standarda za grafičku prezentaciju plana.

Objavljeni urbanistički planovi dostavljeni su Republičkom geodetskom zavodu u širokom spektru formata kao što su pdf, dwg, dwf, jpg i dr. Navedeni formati nisu adekvatni za prikaz georeferenciranih podataka u prostoru. Usled toga kvalitet objavljenih planova zavisi od kvaliteta grafičkog prikaza dostavljenih planova.

Jasno se uočava potreba da se planski dokumenti izrađuju jednoobrazno u skladu sa definisanim standardima. Planovi izrađeni u standardizovanoj formi mogu biti predmet evidentiranja na jedinstven način u Registru, kao posebnom informacionom sistemu.

Na geoportalu se mogu prikazati grafički delovi prostornih i urbanističkih planova sa metapodacima, uz preduslov da su planovi dostavljeni u odgovarajućem formatu u skladu sa standardima.

Pošto geoportal obezbeđuje interoperabilnost distribuiranih prostornih podataka iz različitih institucija od velikog značaja je mogućnost preklapanja sadržaja prostornih i urbanističkih planova sa drugim raspoloživim geopodacima.

Leave a Reply