E-trgovina
E-servisi

Usvojen predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini

Na sednici Vlade Republike Srbije 20. maja, usvojen je predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini.

Ovim zakonom dodatno se uređuju pravni okviri za elektronsku trgovinu u Republici Srbiji i vrši dodatno usklađivanje sa regulatornim okvirom Evropske unije, konkretno sa Direktivom o e-trgovini (Directive 2000/31/EC).

Tokom prethodne tri godine od donošenja Zakona o elektronskoj trgovini uočene su određene nejasnoće i nedostaci u primeni pomenutog zakona. U skladu sa tim, usledilo je preispitivanje usvojenih rešenja sa ciljem preciziranja normi i uklapanja u tržišni i pravni okvir Republike Srbije.

etrgovina

Važeći Zakon o elektronskoj trgovini sadržao je nepotrebne i neprecizne definicije što je stvaralo konfuziju i nije ga jasno razgraničavalo od drugih sistemskih zakona. Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini, vrše se tehničke ispravke i pojašnjenja određenih instituta, kako bi se izbegla tumačenja koja mogu uneti pravnu nesigurnost. Takođe, Nacrtom je predviđeno uvođenje novih mehanizmama zaštite pružaoca usluga informacionog društva.

Preciznim definisanjem pojedinih pojmova i usklađivanjem sa drugim zakonima pozitivno se utiče u cilju povećanja konkurentosti i atraktivnosti našeg tržišta u oblasti elektronske trgovine. Preciziranje obaveštenja o nedopuštenom podatku ili delovanju i uvođenje mere ograničenja pružanja usluga informacionog društva utiče se na povećanje pravne sigurnosti u ovoj oblasti.

Imajući u vidu da ove izmene i dopune zakona doprinose daljem usklađivanju sa EU regulatornim okvirom, i da doprinose otklanjanju nejasnoća i prepreka, logično je očekivati povećanje aktinosti i broja privrednih subjekata u oblasti e-trgovine. Dolaskom PayPal servisa za plaćanje preko interneta u Srbiju, desetine hiljada građana je za svega mesec dana otvorilo nalog i kupovalo robu iz inostranstva. U narednom periodu, očekuje se otpočinjanje usluge primanja novca putem PayPal-a, kako bi se naplata proizvoda i usluga mogla nesmetano izvršiti i iz Srbije.

One thought on “Usvojen predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini

 1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  Umesto komentara dopis:

  MINISTARSTVO SPOLJNE I UNUTRASNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA

  VLADA REPUBLIKE SRBIJE

  NARODNA SKUPSTINA REPUBLIKE SRBIJE

  V e z e :

  Usvojen predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini

  Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini (sa tabelom usklađenosti)

  Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini

  Zakon o elektronskoj trgovini

  Postovane dame i gospodo,

  Daljinska trgovina na malo je uredjena odredbama clana 17. Zakona o trgovini. Te odredbe glase:

  “Daljinska trgovina na malo je prodaja robe/usluga koju trgovac vrši ponudom putem sredstava komunikacija, potrošaču koji nije neposredno prisutan.

  Daljinska trgovina na malo je naročito elektronska trgovina, kataloška prodaja, kao i TV prodaja, trgovina putem pošte, štampanih pošiljki, reklamnih materijala sa narudžbenicom, telefona, tekstualnih ili multimedijalnih poruka u mobilnoj telefoniji i automata.

  Elektronska trgovina se uređuje posebnim zakonom.”

  U stavu 2. ovog clana jasno se odredjuje da je daljinska trgovina na malo naročito elektronska trgovina.

  Medjutim, u izmenjenom i dopunjenom ZAKONU O ELEKTRONSKOJ TRGOVINI u clanu 4. stav 2.potvrdjuje se i utvrdjuje: “Elektronska trgovina robom i uslugama jeste vid daljinske trgovine u smislu zakona kojim se uredje trgovina.” Stavise, u ovom zakonu dato je i znacenje izraza “usluga informacionog drustva”. Pod tim izrazom, u smislu člana 3. tačka 3) ovog zakona, podrazumeva se usluga koja se pruža na daljinu po pravilu uz naknadu putem elektronske opreme za obradu i skladištenje podataka, na lični zahtev korisnika usluga, a posebno trgovina putem Interneta, nuđenje podataka i reklamiranje putem Interneta, elektronski pretraživači, kao i omogućavanje traženja podataka i usluga koje se prenose elektronskom mrežom, obezbeđivanje pristupa mreži ili skladištenje podataka korisnika usluga.

  Primedba. – U prethodnoj definiciji govori se o “elektronskoj opremi”, “elektronskoj mrezi” i “mrezi” (bez ikakve kvalifikacije), ali se ne kaže da se ta oprema i mreža(e) koriste za obradu (uključujući digitalnu kompresiju) podataka koji se u celosti predaju, prenose i primaju žičnim, radijskim, optičkim i drugim elektromagnetnim sredstvima (elektronska komunicija podacima), kao što je to pise u orginalu na engleskom jeziku u Direktivi 98/48/EC (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0048:EN:HTML) kojom je promenjen clan 1. stav 2. Direktive 98/34/EC:

  “service”, any Information Society service, that is to say, any service normally provided for remuneration, at a distance, by electronic means and at the individual request of a recipient of services.

  For the purposes of this definition:

  – “at a distance” means that the service is provided without the parties being simultaneously present,

  – “by electronic means” means that the service is sent initially and received at its destination by means of electronic equipment for the processing (including digital compression) and storage of data, and entirely transmitted, conveyed and received by wire, by radio, by optical means or by other electromagnetic means,

  – “at the individual request of a recipient of services” means that the service is provided through the transmission of data on individual request.

  Posto mi novoskovani (pomodni) i novouspostavljeni službeni izraz “informaciono društvo” zvuci rđavo, a “usluga informacionog društva” (na engleskom jeziku “Information Sosiety Service”) još i gore, pogledao sam kako taj pojam glasi na francuskom jeziku. Na tom jeziku taj pojam glasi: “service de la societe de l’information”. U standardnom rečniku francusko-srpskog jezika piše da “de” uz imenicu služi za padež bez predloga i sa jednim od predloga: u, iz, o, od, za, sa kojim se izražava, između ostalog, pripadnost, i da “de la” znaci – odatle. Iako nisam stručnjak za lingvistiku, čini mi se da je ovaj novi pojam trebalo da glasi: “usluga u informacionom društvu”. Ili, alternativno, kraće i jednostavnije, kao u clanu 19. stav 5. domaceg Zakona o ministarstvima, ili u sekciji 3. tačka (20) američkog Zakona o komunikacijama – “informaciona usluga”.

  S druge strane, “elektronska komunikaciona usluga“, u smislu člana 4. tacka 10. Zakona o elektronskim komunikacijama (ZEK), jeste usluga koja se po pravilu pruža uz naknadu, a sastoji se u celini ili pretežno od prenosa signala u elektronskim komunikacionim mrežama, uključujući telekomunikacione usluge i usluge distribucije i emitovanja medijskih sadržaja, ali ne obuhvata usluge pružanja medijskih sadržaja ili obavljanja uredničke kontrole nad medijskim sadržajima koji se prenose putem elektronskih komunikacionih mreža i usluga, niti obuhvata usluge informacionog društva koje se u celini ili pretežno ne sastoje od prenosa signala elektronskim komunikacionim mrežama. Drugim rečima, odredbe ovog zakona ne odnose se na audio i audio-vizuelne medijske usluge i neke usluge informacionog društva koje se pružaju preko elektronskih komunikacionih mreža i usluga.

  Primedba. – U prethodno navedenoj definiciji piše: „ali ne obuhvata usluge pružanja medijskih sadrzaja ili obavljanja uredničke kontrole nad medijskim sadržajima“, a treba da piše, u skladu sa članom 2. tačka pod (c) okvirne direktive 2002/21/EC: „ali ne obuhvata usluge pružanja sadržaja ili kontrole nad sadržajima“ (u orginalu na engleskom jeziku, “but exclude services providing, or exercising editorial control over, content”). Drugim rečima, elektronske komunikacione usluge ne obuhvataju usluge pružanja kako medijskih sadržaja tako i veb sadržaja i svakog drugog sadržaja.

  Zašto su u gornjoj definiciji ZEK-a uključene nedefinisane telekomunikacione usluge, a isključene usluge pružanja medijskih sadržaja i neke, takođe, nedefinisane usluge informacionog društva, to samo Bog sveti zna. Valja ponoviti i naglasiti, još jedanput, da elektronske komunikacione usluge nisu isto što i informacione usluga, kao sto su to, na primer, i audio-vizuelne medijske usluge – usluge čija je glavna svrha pružanje programa najširoj javnosti preko elektronskih komunikacionih mreža.

  Napomena.- “Telekomunikacione usluge” su se ranije u direktivama EU (npr. Direktivi Saveta 1999/59/EC: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0059:EN:HTML) smatrale uslugama koje se odnose na prenos, emitovanje ili prijem signala, pisanog teksta, slika i zvukova ili informacija bilo koje prirode putem žičnih, radio, optičkih ili drugih elektromagnetnih sistema, uključujući odnosni transfer ili dodelu prava na korišćenje kapaciteta za takav prenos, emitovanje ili prijem. Telekomunikacione usluge su takođe obuhvatale i obezbeđivanje pristupa globalnim informacionim mrežama (tačnije, globalnoj informacionoj mreži, tj. Internetu, prim. D. P.).

  Ako elektronske komunikacione usluge nisu isto što i informacione usluga, onda u Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini (sa tabelom usklađenosti) odredba clana 21. stav 2. ne moze da ostane neizmenjena i da glasi:

  “Inspekcijski nadzor nad primenom ovog zakona ministarstvo nadležno za poslove trgovine i usluga vrši preko tržišnih inspektora, a ministarstvo nadležno za poslove telekomunikacija i informacionog društva preko inspektora za poštanske usluge i inspektora za telekomunikacije i informatiku.” (podvukao D. P.).

  Znao sam, do sada, da inspekcijski nadzor nad primenom Zakona o elektronskim komunikacijama obavlja ministarstvo nadlezno za poslove telekomunikacija i informacionog drustva, preko inspektora elektronskih komunikacija. Medjutim, nisam znao da ovo ministarstvo vrsi i inspekcijski nadzor u oblasti usluga informacionog drustva i da su su ovi inspektori (elektronskih komunikacija) istovremeno i inspektori telekomunikacija i informatike. Nisam znao, takodje, da se poslovi inspektora informatike (tj. nauke o informacijama) upodobljavaju sa poslovima inspektora usluga informacionog drustva (tj. elektronske trgovine i sl.). Ali, covek se uci i stice nova znanja dok je ziv.

  Na kraju je opravdano postaviti pitanje da li su pomenuti inspektori nadlezni – ovlasceni i obavezni – da vrse poslove inspekcijskog nadzora u pruzanju svih usluga informacionog drustva koje obuhvataju široko područje “onlain” delatnosti, među kojima su:

  – onlain informacione usluge (novine, časopisi, biblioteke, elektronske baze podataka, pretraživaci, itd.);

  – elektronska trgovina;

  – onlain agencije (oglašavanje, marketing, tele-kupovina, turizam, nekretnine, itd.);

  – profesionalne usluga pružane elektronskim sredstvima (konsultanti, prevodioci, dizajneri, stručnjaci za računare, itd.);

  – onlain usluge validacije (sertifikacija elektronskih potpisa, autentifikacija, registrovanje, „randevui“, itd);

  – onlaine usluge za potrošače (interaktivna telekupovina, informacije o proizvodima i predmetima, ispitivanja o kupovini, istraživanja i analize promotivnih ponuda);

  – onlain turističke usluge (informacije; rezervacije leta, voza, hotela, automobila, šou-a; virtuelne posete muzejima, spomenicima i lokalitetima);

  – onlain zabavne usluge;

  – nove telekomunikacione usluge na zahtev (video konferencije, pristup Internetu, elektronska pošta, diskusioni forumi), itd.

  Iskreno,

  Dejan Popovic

  Beograd, 22. maj 2013.

  P. S. – Dodata veza: Poziv za predloge o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovin

Leave a Reply