E-servisi

Vlada Srbije usvojila Strategiju digitalizacije

Na jučerašnjoj sednici Vlade Republike Srbije, dana 2. jula 2009. godine usvojena je Strategija za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa u Republici Srbiji.


Digitalizaciju zemaljske televizije neophodno je izvršiti radi tehnološkog napretka i razvoja Republike Srbije, usklađivanja sa regionom i Evropskom Unijom. Republika Srbija je na Regionalnoj konferenciji o radio-komunikacijama u organizaciji Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU) održane 2006. godine u Ženevi potpisala sporazum GE06 i time se obavezala da najkasnije do 17. juna 2015. godine pređe na digitalno emitovanje radio i televizijskog signala.

Preporuka Evropske Komisije članicama EU je da potpuni prelazak na digitalno emitovanje bude obavljen do početka 2012. godine.


Uvođenje digitalne televizije će građanima Republike Srbije doneti mnogobrojne prednosti. Neke od ovih prednosti su: kvalitetnija slika i zvuk, više kanala, veća otpornost na smetnje, bogatiji programski sadržaji, interaktivnost, nove usluge u okviru digitalne dividende, posebne usluge namenjene osobama sa posebnim potrebama.


Republika Srbija već kasni sa procesom digitalizacije, tako da je Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo digitalizaciju emitovanja radio i televizijskog signala prepoznalo kao prioritet u narednom periodu. Nakon intenzivnog rada, Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo je izradilo Nacrt Strategije i Akcionog plana za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa. Javne konsultacije su pokrenute 22. maja i trajale su do 12. juna 2009. godine. U periodu od 1. do 10. juna 2009. godine su održana tri regionalna okrugla stola u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Nakon pribavljenih mišljenja i komentara zainteresovanih strana izvršena je konačna analiza i redakcija Nacrta Strategije za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa u Republici Srbiji i Strategija je poslata na usvajanje Vladi Republike Srbije.

Tekst Strategije

Javne konsultacije pre donošenja Strategije

Leave a Reply