Internet · Provajderi

Firma PCS d.o.o. odrekla se Odobrenja za pružanje Internet usluga

Preduzeće za proizvodnju informacionih sistema Profesionalni komunikacioni sistemi PCS DOO BEOGRAD, Bulevar kralja Aleksandra 326 – U LIKVIDACIJI, imalac Odobrenja za pružanje Internet usluga broj 1000-39/1, izdatog dana 25. decembra 2006. godine (u daljem tekstu: PCS d.o.o. – u likvidaciji), dana 21.01.2010. godine, podnelo je Republičkoj agenciji za telekomunikacije (u daljem tekstu: Agencija) izjavu o odricanju od Odobrenja za pružanje Internet usluga (u daljem tekstu: Odobrenje).

U obrazloženju predmetne izjave, PCS d.o.o.-u likvidaciji navodi da je osnivač društva, gospođa Slavka Obradović, dana 21.09.2009. godine donela odluku o pokretanju postupka likvidacije nad društvom, a ta odluka je usvojena rešenjem APR broj BD151066/2009 od 01.10.2009. godine. Takođe, u podnetom zahtevu se navodi da su:

– donošenjem odluke obavešteni svi postojeći korisnici o prestanku pružanja usluga i društvo je prestalo sa preduzimanjem novih poslova i
– danom 01.12.2009. godine društvo je u potpunosti prestalo sa pružanjem Internet usluga, pa se sa tim datumom odriče predmetnog Odobrenja.

U prilogu podnetog zahteva, PCS d.o.o.-u likvidaciji, je podneo i kopije odluke o likvidaciji i kopiju rešenja APR.

Leave a Reply