Internet · Provajderi

Globalna Cisco studija o video saradnji i uštedama

Kompanija Cisco je objavila nalaze globalne studije koja pokazuje, sa marketinškog aspekta, zapažanja o tehnologijama za video saradnju na raznim mestima. Istraživanje, koje je sproveo Ipsos Mori, obuhvatilo je internacionalni uzorak zaposlenih lica iz 12 zemalja i rezultiralo činjenicom da korist od telepresence sistema i video konferensinga prevazilazi već visoko hvaljene prednosti uštede i smanjenja troškova putovanja. Benefiti kao što su građenje poverenja, unapređenje grupne saradnje i povećanje konkurentne prednosti pokazale su se kao gotovo jednako značajni faktori koji su bili manje proučavani.

Među ključnim rezultatima je i to da velika većina čestih korisnika – 90% – veruje da im tehnologija video saradnje uštedi najmanje dva sata dragocenog radnog vremena nedeljno.

Jedna trećina ispitanika koji često koriste rešenja video saradnje procenjuje da im ona uštedi gotovo ceo jedan radni dan – sedam sati ili više – nedeljno. To čini više od dva meseca koje jedan zaposleni može da uštedi tokom godine..

Ključni nalazi studije:

  • Iako i korisnici i ne-korisnici priznaju vrednost tehnologija video saradnje (76% u odnosu na 60 %), zaposleni koji često koriste tu tehnologiju daleko više vrednuju neke od kvalitativnih prednosti nego ne-korisnici; na primer, povećanje konkurentske prednosti (73% čestih korisnika prema 42% ne-korisnika), zbližavanje ljudi (71% čestih korisnika naspram 40% ne-korisnika) i bolje balansiranje između posla i privatnog života (70 % čestih korisnika prema 37% ne-korisnika).
  • Svi ispitanici, uključujući i korisnike i ne-korisnike, se slažu da video saradnja poboljšava komunikacijski doživljaj kada rade od kuće (68%), pomaže da se operativni poslovi nastave i kad dođe do prekida rada (67%), smanjuje konfuziju (67%) i projektuje pozitivu perspektivu organizacije (64%)
  • Na globalnom nivou, najveći procenat zaposlenih koji veruju da mogu da ostvare vremensku uštedu od sedam sati ili više je iz Kine (46%). 20% zaposlenih lica u Rusiji kaže da može da uštedi više od sedam sati nedeljno koristeći video saradnju i telepresence.
  • Više od polovine (56%) ispitanika u Kini koristi tehnologiju video saradnje, što je više nego duplo u odnosu na ispitanike iz svih drugih zemalja.
  • Više od dve trećine (68%) ispitanika uviđa ekološke prednosti korišćenja tehnologija video saradnje, bilo putem povećanja odgovornosti prema životnoj okolini bilo zbog smanjenog saobraćaja. Na svih 12 tržišta, najmanje polovina ispitanika vidi ekološku prednost.
  • Jedna trećina ispitanih koji trenutno ne koriste video saradnju kažu da bi je koristili kada bi im bila dostupna. Procenat zaposlenih lica kojima je ta tehnologija dostupna ali je ne koriste trenutno je daleko veći u Francuskoj (54%) nego na drugim tržištima, kao što su Sjedinjene Države (21%), Švedska (13%), Nemačka (13%) i Španija (13%).

Internet anketa, koju je sproveo Ipsos Mori u maju i junu 2010, obuhvatila je 500 zaposlenih lica u svakom od sledećih ključnih tržišta: Sjedinjene Države, Australija, Kina, Rusija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Nemačka, Španija, Holandija, Norveška, Švedska i Danska. Učesnici su bili stariji od 17 godina, zaposleni sa punim i skraćenim radnim vremenom i koji rade za organizaciju sa najmanje 250 zaposlenih širom sveta. Svi detalji studije mogu se naći na ovoj adresi.

Leave a Reply