Internet · Internet marketing

ABC Multiplatform sertifikat za merenje tiraža i posete web sajtovima

Do kraja godine ABC Srbija će uvesti na tržište potpuno novi proizvod “Multiplatform ser­ti­fi­kat”, koji će dati kor­po­ra­tiv­nu vred­nost sva­kog po­je­di­načnog me­di­ja, uključujući broj prodatog tiraža, broj preuzetih digitalnih (replika) izdanja i broj poseta na sajtu. “Mul­ti­plat­form ser­tifi­kat” je usa­gla­šen sa stan­dar­dima svet­ske ABC orga­niza­cije IFABC (www.­ifabc.­org), koji su utvrđeni pri Komitetu za standarde ove organizacije.

Novi proizvoid će biti predstavljen na Media Samitu – New Media revolution, 6. novembra u Beogradu, u organizuaciji ABC Srbija.

abc-odit

Pored unapređene aplikacije sa prikazom tiraža, u oktobru će biti ponuđen novi sistem za oditovanje posećenosti web sajtova, a u decembru će proizvod biti zaokružen uvođenjem podataka o tiražima digitalnih izdanja (replike). Multiplatform sertifikat, čije su osnove kreirane na zahtev vlasnika medija u svetu ima za cilj da tačno izmeri sve oblike distribucije informacija i oglasa kroz kanale koje koristi vlasnik medija – prose­čan tiraž štampanih izdanja, prosečan broj preuzetih digitalnih izdanja i prosečan broj poseta (UB) sajta, tokom oditovanog perioda.

Sistem koji će koristiti ABC Srbija oslanja se na praksu ABC Britanije i Brazila, a usaglašen je sa zahtevima svetske organizacije IFABC. Pored Multiplatform sertifikata, ABC Srbija će za svaku platformu izdavati i zasebne sertifikate, koji će biti dostupni svim vlasnicima medija koji koriste samo jedan distributivni kanal.

Leave a Reply