Internet · Internet marketing

Urbanistički planovi Beograda na Internetu

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda počinje sa predstavljanjem urbanističkih planova na svojoj Internet strani. Urbanistički planovi su javni dokumenti, što treba da ih čini dostupnim stručnoj i široj javnosti.

Postavljanjem urbanističkih planova na Internet stranu Direkcije, želimo da omogućimo građanima lakši uvid u planirane urbanističke i infrastrukturne sadržaje u okviru obuhvata određenog plana.

U narednom periodu Direkcija će u kontinuitetu dopunjavati mapu Beograda, sa idejom da se na svima dostupan način prikažu važeći urbanistički planovi koje grad sprovodi.

Prema važećim propisima, urbanistički planovi dele se na opšte urbanističke planove i regulacione planove. Opšti urbanistički planovi su generalni plan i plan opšteg uređenja. Regulacioni planovi su plan generalne regulacije i plan detaljne regulacije.

Opšti urbanistički plan za grad Beograd je Generalni urbanistički plan Beograda, koji takođe možete pronaći na Internet strani Direkcije. Na njegovim osnovama izrađuju se i donose planovi detaljne i generalne regulacije.

Na preglednoj mapi Beograda možete pogledati sve planove detaljne regulacije koji su usvojeni i objavljeni u Službenom listu grada Beograda posle 2003. godine. Planovi su predstavljeni kroz različite opcije pretraživanja, a uvid u sadržinu plana vrši se kroz dokument u PDF formatu. Puno interaktivno korišćenje mapa biće moguće u narednom periodu, s obzirom da ovakav vid pružanja informacija zahteva stalno unapređivanje sistema. Unutar aplikacije nalazi se detaljno upustvo za korišćenje.

Sve planove koji su usvojeni pre 2003. godine (odnosno pre stupanja na snagu Zakona o planiranju i izgradnji), a koji su preispitani i ostavljeni na snazi u celosti ili u delu, Direkcija će prevesti u formu prihvatljivu za prikazivanje na Internetu i sukcesivno ih objavljivati.

Urbanistički planovi Beograda na mapi

Interaktivna mapa Beograda

GIS – Geografski informacioni sistem Beograda

Leave a Reply