Internet

Koliko poslovni ljudi u Srbiji koriste Internet?

Po rezultatima kompanije “Cisco”, vodeće svetske firme u oblasti računarskih mreža u Srbiji, poslovni ljudi koriste Internet u proseku 6,2 sata dnevno. Najviše časova i aktivnosti, u proseku 64 %, provede se u pisanom opštenju elektronskim putem, a skoro trećina od ukupnog vremena utroši se na govornu komunikaciju, odnosno na telefoniranje po nižim cenama posredstvom “skype” ili “voip” varijante.

Rezultati istraživanja pokazuju da je ljudima iz biznisa loš Internet ozbiljna prepreka za uspešan rad i da su za mnoge investitore kilobajti važniji od kilometara i klasičnog poslovnog putovanja. Tokom diskusije o važnosti globalne mreže u Srbiji, koju su organizovali Britanski savet i Beogradska otvorena škola, Branislav Anđelić, savetnik u Paktu za stabilnost, upozorio je da se u republičkom budžetu za razvoj interneta sa nekadašnjih 340 miliona stiglo do svega nekoliko desetina miliona dinara.

U narednih pet godina, pokazuju rezultati istraživanja, poslovni ljudi očekuju pristup Internetu sa bilo kog mesta i u bilo kom trenutku. Istraživanje kompanije “Cisco” navodi na zaključak da će globalna mreža sve više značiti povezanost između ljudi, a ne kompjutera. Međutim, Srbija mora da učini veći napor i reši neke probleme koje su drugi već odavno otklonili.

Leave a Reply