Internet

Konkurs za direktora RNIDS-a

Na osnovu člana 41. Zakona o zadužbinama i fondacijama (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2010 i 99/2011), člana 50. Statuta Fondacije RNIDS, člana 5. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Fondacije RNIDS i Odluke Upravnog odbora o raspisivanju konkursa za direktora RNIDS-a od 5. jula 2012. godine,

Fondacija RNIDS raspisuje javni konkurs za imenovanje

DIREKTORA FONDACIJE

 

Zadaci i obaveze

Direktor pored ostalog:

•    Odlučuje o tekućoj poslovnoj politici RNIDS-a
•    Izvršava odluke Upravnog odbora
•    Rukovodi Kancelarijom RNIDS-a
•    Priprema Finansijski izveštaj i Finansijski plan za Upravni odbor i priprema predloge drugih odluka za Upravni odbor
•    Stara se o održavanju solventnosti i likvidnosti RNIDS-a i preduzima mere za njihovo obezbeđenje
•    Predstavlja i zastupa RNIDS u pravnom prometu, te ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca

Detaljan opis poslova, obaveze i nadležnosti direktora određeni su Statutom RNIDS-a i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Fondacije RNIDS, čiji je sastavni deo Odluka o utvrđivanju uslova i opisa poslova za direktora RNIDS-a.

Zahtevi:

•    Završene četvorogodišnje fakultetske studije (240 espb bodova) plus postdiplomske studije (60 odnosno 120 espb bodova)
•    Pet godina iskustva na rukovodećim poslovima, od čega tri godine rukovodećeg iskustva u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija
•    Iskustvo u pripremi strateških planova, planova poslovanja i finansijskih planova i njihovom uspešnom sprovođenju
•    Iskustvo u uspešnom predstavljanju i zastupanju stavova u javnosti
•    Znanje engleskog jezika na nivou B2 Zajedničkog evropskog okvira za jezike Saveta Evrope
•    Znanje rada na računaru – poznavanje rada u MS Office ili sličnim korisničkim paketima

Mandat

Direktora imenuje Upravni odbor Fondacije RNIDS. Mandat direktora traje četiri godine.

Podnošenje prijave

Zainteresovani kandidati koji ispunjavaju navedene uslove, uz prijavu podnose:
•    svoj CV i motivaciono pismo
•    kopiju diplome ili uverenja o stručnoj spremi
•    isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u skladu sa zahtevima konkursa (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojim nivoom obrazovanja, odnosno sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo)
•    kopiju radne knjižice
•    kopija sertifikata o znanju engleskog jezika u skladu sa zahtevima iz ovog konkursa (za kandidate koji ne poseduju sertifikat i koji uđu u uži izbor, biće organizovan test znanja engleskog jezika)

Prijave se dostavljaju najkasnije do 28. septembra 2012. na e-mail adresu:candidate.selection[at]adizes.rs

Kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani, testirani u skladu sa zahtevima radnog mesta, i dužni su da dostave popunjenu izjavu o mogućem sukobu interesa koja je sastavni deo Statuta RNIDS-a.

One thought on “Konkurs za direktora RNIDS-a

  1. Aca

    Zašto se blamiraju ovakvim zahtevima i konkursom.

    Pored završenog fakulteta, magistrature (koja više zakonski ne postoji), pet godina šefovanja i prethodno ko zna koliko radnog iskustva, potrebno je da poznaje rad u Office-u?!? Smejurija.

    Pa kako je završio sve te škole sa tim novim bodovanjem ako nije znao Office i još brdo drugih aplikacija?

    I valjda jedan direktor treba da ima tehničkog sekretara.

Leave a Reply