Internet

Kriminal na Internetu košta privatni sektor bilion dolara godišnje

Internet - Good Or Bad?Povrede intelektualnog vlasništva putem kriminalnih dela počinjenih na internetu nanose privatnom sektoru na globalnom nivou štetu od jednog bilina dolara godišnje.

Usporavanje ekonomije i rastuća nezaposlenost mogli bi dodatno da povećaju broj sajber-napada, posebno od strane bivših zaposlenih motivisanih željom za osvetom ili zaradom, ističe istraživanje konsultantsko-revizorske kompanije Deloitte Sigurnost na internetu: Zaštita ekonomije, država i građana.

Napadi putem interneta danas uključuju sve od međudržavnih sukoba do ugrožavanja privatnih podataka građana. U Evropi, poseban problem za sigurnost na internetu stvaraju velike razlike u iskustvu i sposobnosti pojedinih država da obezbede odgovarajuću zaštitu, pa bi stoga prioritetni trebalo da budu međudržavna saradnja i izjednačavanje nivoa zaštite. Državna tela treba  da odbace praksu pripreme za jedan veliki saber-napad i da razviju sistemsku strategiju zaštite od kriminala na internetu koja će funkcionisati na svakodnevnom nivou.

U Srbiji očekujemo dalje jačanje regulative u vezi sa sigurnošću. Država bi trebala jasnije da definiše uloge i ovlašćenja, kao i obaveze tela koja će biti zadužena za sve aspekte sigurnosti. Definisanje srpskih standarda u ovom području, kao i edukacija o sigurnosti, ključna su područja na kojima ćemo morati da radimo. Kompanije moraju biti svesne činjenice da pitanje sigurnosti prevazilazi ulaganja u hardver, softver ili usklađivanje sa međunarodnim standardima poput ISO 27001, već da se bolji rezultati, uz manja ulaganja, mogu postići ciljanim projektima za jačanje informacione sigurnosti,” komentariše Aleksandar Andrejin, Viši rukovodilac u Deloitte-u.

Veliki problem leži u činjenici da se sajber-kriminal razvija brže od mera zaštite, pa je riziku izloženo sve što zavisi od interneta. Privatni podaci, intelektualno vlasništvo, infrastruktura, pa čak i vojna i nacionalna sigurnost ugroženi su zbog namernih napada, ali i sigurnosnih propusta nastalih iz nehata. Povrh toga, trenutna globalna ekonomska kriza povećava nivo ugroženosti, pa tradicionalni pristupi sigurnosti na internetu više nisu dovoljni.

Rešenje leži u uspostavljanju  jedinstvenih međunarodnih standarda zaštite koji se mogu uvesti na osnovu saradnje svih zainteresovanih strana – državnih uprava, privatnog sektora i građana. Takav efikasan program za sigurnost na internetu trebalo bi da pozitivno utiče na ekonomiju na globalnom nivou.

Leave a Reply