Internet

Nedovoljno razvijene bankarske online usluge

Rezultati istraživanja, koje je početkom 2009. godine, sprovelo preduzeće “Intens” specijalizovano za pružanje usluga iz IT domena, pre svega u oblasti informacionih sistema, pokazuju da je sofisticiranost bankarskih “on-line” B2B usluga na prosečnom nivou od 1 , što znači mogućnost dobijanja informacija o bankarskim uslugama i proizvodima, ali bez mogućnosti da se ceo proces uradi “on-line” bez odlaska u banku.

U cilju merenja stepena zadovoljstva postojećim uslugama izvršena je analiza web sajtova banaka u Srbiji, poređenje sa inostranim bankama, test korisničke e-mail podrške banaka i sprovedena online anketa sa firmama – korisnicima bankarskih usluga. Kao polazna metodologija korišćena je metodologija usvojena od strane Evropske komisije i koja se primenjuje za ocenu stanja e-uprave u zemljama EU, sa akcentom na sofisticiranost usluga. Sofisticiranost usluga definiše meru kvaliteta usluga dostupnih pravnim licima posredstvom interneta.

Očekivanja korisnika su viša od trenutne ponude i postoji značajan prostor za unapređenje bankarskih B2B usluga, zakjljučak je istraživanja, koje je predstavljeno na konferenciji “eTrgovina 2009”. Detaljan izveštaj o ovom istraživanju nalazi se na ovoj adresi

Leave a Reply