Internet

Neovlašćeno korišćenje radio-frekvencija za bežični Internet

Na osnovu redovne kontrole korišćenja radiofrekvencijskog spektra, kao i nakon prijema više pritužbi od strane legalnih korisnika radiofrekvencijskog spektra, ustanovljeno je da pojedini operatori bežičnog interneta, osim frekvencijskih opsega 5150-5350 MHz i 5470-5725 MHz koji su Planom namene radiofrekvencijskih opcega („Službeni Glasnik PC“ broj 99/12) i Pravilnikom o načinu korišćenja radio-frekvencija po režimu opšteg ovlašćenja („Službeni glasnik RS“ broj 28/13), namenjeni za rad njihovih radio-stanica u zatvorenom i otvorenom prostoru, koriste i druge frekvencijske opsege namenjene za rad drugih sistema legalnih korisnika. Ovakvim neovlašćenim korišćenjem radio-frekvencija legalni korisnici radiofrekvencijskog spektra trpe štetne smetnje u prijemu signala svojih radio-stanica i smanjenje protoka saobraćaja, pa samim time i velike materijalne gubitke.
Ovim putem RATEL upozorava operatore bežičnog interneta da, prema Zakonu o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ br. 44/10, 60/13-US i 62/14), neovlašćenim korišćenjem radio-frekvencija čine prekršaj, te da će RATEL preduzeti sve mere u cilju sankcionisanja takvog postupanja, a u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima.

Leave a Reply