euprava · Internet

Nove usluge na web sajtu kontrolnog centra nacionalne mreže GNSS stanica Republike Srbije

U skladu sa konstantnom tendencijom povećanja transparentnosti rada kontrolnog centra AGROS mreže Republičkog geodetskog zavoda, razvijene su i publikovane nove internet stranice koje bi trebalo da omoguće korisnicima i svim zainteresovanim pojedincima i institucijama sveobuhvatniji i kvalitetniji uvid u rezultate GNSS analiza koje se sprovode u lokalnom analitičkom centru evropske mreže permanentnih stanica (EUREF Permanent Network Local Analysis Centre – EPN LAC), koji zvanično funkcioniše od aprila 2011. godine.

U okviru sekcije EPN LAC osnovnog menija na web adresi http://agros.rgz.gov.rs, na raspolaganju su linkovi ka novim internet stranicama na kojima je data grafička prezentacija parametara troposferske refrakcije, koordinatne varijabilnosti i tektonskih pomeraja, koji se svakodnevno računaju u lokalnom analitičkom centru na osnovu podataka sa 98 permanentnih stanica (od čega su 54 CORS stanice iz evropske referentne podmreže (EPN subnetwork), 30 AGROS baznih stanica sa teritorije Republike Srbije i 14 stanica makedonske nacionalne GNSS mreže – MAKPOS).

gnss

Lokalni analitički centar Republičkog geodetskog zavoda (RGA LAC) je među prvim ustanovama tog tipa u Evropi koje su uspešno izvršile proces implementacije nove algoritamske strategije procesiranja u radnom okruženju nove 5.2 verzije, Bernese programskog paketa (od 1752. GPS nedelje), prema direktivama datim na radnom sastanku analitičkih centara održanom maja 2013. godine u Briselu, gde je eksplicitno preporučena upotreba satelitskih efemerida i časovnih korekcija koje objavljuje Evropski centar za precizno određivanje satelitskih orbita Astronomskog instituta univerziteta u Bernu (AIUB CODE), kao i primena VMF troposferskog redukcionog modela i GLONASS korekcija u postupku izravnanja mreže.

Značajna novina je razvoj web aplikacije GNSS praćenje (http://agros.rgz.gov.rs/agros/satpos.php) koja omogućava interaktivni monitoring predikovanih pozicija i brzina kretanja GNSS satelita iz frekventno dostupnih konstelacija (GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, EGNOS) na Google kartografskim podlogama u realnom vremenu, sa prikazom osnovnih tehničkih specifikacija satelita. Takođe je moguće analizirati prostorni raspored elektronski vidljivih satelita od horizonta prema zenitu na delu neba iznad izabrane lokacije posmatrača u realnom vremenu, kao i za tročasovni period predikcije pre i posle tekućeg momenta (Skyplot), što korisniku AGROS sistema može poslužiti kao veoma koristan alat u fazi optimalnog planiranja GNSS terenskih merenja.

Na internet linku http://agros.rgz.gov.rs/agros/tropoepn.php su u vidu grafikona predstavljene ocenjene vrednosti uticaja troposferske refrakcije na kvalitet GNSS merenja, matematički modelirane na dnevnom nivou primenom koeficijenata Bečke redukcione funkcije (VMF – Vienna Mapping Function).

Pregledne statistike varijabilnosti koordinatnih razlika CORS stanica koje se obrađuju u LAC centru mogu se pronaći na internet stranici http://agros.rgz.gov.rs/agros/timeseries.php. Na dijagramima je dat komparativni prikaz kriterijuma kvaliteta koordinatne promenljivosti na nedeljnom nivou, koji otvara mogućnost brze i jednostavne identifikacije eventualnog problema na nekoj od baznih stanica u mreži, kroz detekciju diskontinuiteta u podacima, tj. neuobičajeno velike vrednosti srednje kvadratne greške koja odstupa od svog uniformnog trenda, što može biti posledica nekog krupnog poremećaja na stanici, uzrokovanog bilo kakvim spoljnim uticajima.

Interaktivni kartografski i tabelarni pregled vektora tektonskih pomeranja evropskih, srpskih i makedonskih permanentnih GNSS stanica dostupan je na adresihttp://agros.rgz.gov.rs/agros/velocityepn.php. Pomeraji stanica se svakodnevno preračunavaju rešavanjem sistema normalnih jednačina, po principu višegodišnje kumulativne obrade. Ovakva prezentacija pruža svim zainteresovanim korisnicima jasan uvid u pomeraj evroazijske tektonske ploče na teritoriji zapadnog Balkana i jugoistočne Evrope, pa samim tim i mogućnost preciznije transformacije koordinata na tom području iz bilo kog internacionalnog ili evropskog referentnog okvira u bilo koju projekciju i obrnuto. Modeliranje ovog geodinamičkog fenomena vodi unifikaciji geodetskog datuma AGROS GNSS mreže sa globalnim evropskim referentnim datumom i ujedno ga čini otpornijim na geometrijske deformacije do kojih dolazi usled stalnog kretanja tektonskih ploča.

Kontrolni centar nacionalne AGROS mreže će nastaviti sa pozitivnom praksom razvoja novih aplikacija i usavršavanja postojećih servisa, a sve u cilju prilagođavanja potrebama krajnjeg korisnika.

Leave a Reply