Internet

OGRANIČAVANЈE PRAVA JAVNOSTI – SAMO IZUZETNO, SAMO AKO JE PREDVIĐENO ZAKONOM I SAMO AKO JE NEOPHODNO

Poverenik za informacije od javnog značaja ocenio je da je dobro što je Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja (makar i poslednjeg dana postojanja), postupajući po nalogu Poverenika, učinilo dostupnim javnosti sve informacije vezane za “Studiju o izvodlјivosti kanala Morava“. Poverenik međutim smatra da bi bilo mnogo bolјe da se u ovakvim i sličnim situacijama prava javnosti ostvaruju na proaktivnoj osnovi, bez potrebe da Poverenik interveniše, nalaže i izriče kazne.

Ocenjujući da neki postupci i izjave odgovornih mogu izazivati dileme u pogledu faktičkog stanja i značenja i domašaja ustavnih i zakonskih odredbi kojima se jemči sloboda pristupa informacijama i uređuju mogućnosti eventualnog ograničavanja tog prava, poverenik Rodolјub Šabić je posebno naglasio:

„Ustav Srbije u članu 51. stav 2. jemči pravo na pristup podacima koji su u posedu vlasti, u skladu sa zakonom. Zakon o slobodnom pristupu informacijama utvrđuje i razrađuje ovo pravo i pored toga u članu 8. izričito predviđa da ono može biti ograničeno samo izuzetno i samo „ograničenjima propisanim ovim zakonom ako je to neophodno u demokratskom društvu radi zaštite od ozbilјne povrede pretežnijeg interesa zasnovanog na Ustavu i zakonu”.

poverenik

Odredbe ugovora sa subjektima iz inostranstva kojima se predviđa da su doslovno sve informacije o pravnim poslovima na koje se odnose poverlјive i da naša javnost ni jednu informaciju ne može dobiti bez dozvole stranog partnera, su očigledno suprotne odredbama ustava i zakona. Takvim ugovornim odredbama dezavuiše se odredbe našeg javno pravnog poretka odnosno njihova primena stavlјa u zavisnost od volјe stranih partnera, što nije prihvatlјivo.

Događanja u vezi sa ovim slučajem morala bi da predstavlјaju upozorenje na to da su svi naši organi vlasti dužni da svoje postupanje u potpunosti usklade sa obavezama koje imaju po našem Ustavu i zakonu. To se, naravno, odnosi i na zaklјučivanje aranžmana sa stranim partnerima. Nigde u svetu se komercijalnim ugovorima ne može zadirati u javno pravni poredak. S tim u vezi podsećam da i naš Ustav predviđa da čak i ratifikovani međudržavni ugovori moraju biti u skladu sa njegovim odredbama.”

Leave a Reply