Internet

Piratska partija i u Rusiji

Pirati mogu da postanu nova  politička snaga u Rusiji. Društvena organizacija, braneći slobodu nekomercijalne razmene informacija, namerava da podnese dokumente Mistarstvu pravde radi registracije Piratske stranke Rusije.

Stranka pirata je nastala  iz internet-foruma pristalica reforme autorskih prava leti 2009. godine. Oni su pozvali da se uvažavaju prava autora, braneći pri tome interese korisnika, a ne izdavača. Inače, piratima na Internetu zovu ljude, koji se dele kontentom u Mreži radi nekomercijanih ciljeva.

Postepeno  zahtevima da obezbede građanima Rusije  slobodan pristup informacijama aktivisti su dodali parole o neophodnosti direktnog učešća građana u upravljanju zemljom, implementaciji elektronske demokratije i neporikosnovenosti  privatnog života. Naši su interesi postali širi, – kaže lider stranke Pavel Rasudov.

Došlo je do evolucie naših pogleda. Prvobitna pitanja slobode informacija dopunili smo time da to moraju da budu pristupačne informacije i o delatnosti organa vlasti. Svakako, i sloboda govora, i da bude obezbeđena  neporikosnovenost  privatnog života. Ideje su ostale iste, ali su bile razvijene.

Na predlog samih pirata moguće je postići deklarisane ciljeve samo u svojstvu političke stranke. Radi toga je potrebno registrovati stranku u ministarstvu pravde. Novi zakon o strankama, koji je stupio na snagu početkom aprila 2012. gotdine, olakšava piratima život. Inače, sada oni moraju samo da nađu investitore radi finansiranja osnivačkg kongresa i pravnike radi  izvršenja svih tih formalnosti. Za sada se partijski sastanci pirata odvijaju onlajn.

Prema mišlenju politikologa, pirati imaju šansu la postanu zvanična stranka. Međutim, mogu nastati probleme  elektronske podrške. Pre svega, Rusima mogao bi da smeta sam naziv Piratska (Gusarska) stranka – to je suviše negativan lik. Ovde je pozivanje na popularnost piratskih udruženja u evropskim zemljama  neumesno: rusko društvo tradicionalno očekuje od političke snage ozbiljnost, a ne epatiranje. Osim toga, nisu jasni ciljevi stranke, nema određene ideologije, ni striktnog programa.

Ruski pirati su uzeli za uzor strani model. Oni aktivno sarađuju s kolegama iz Evrope. Prilikom  održane sredinom aprila u Pragu konferencije Piratske internacionale,  koja je donela odluku da stvori ujedinjenu Piratsku stranku Evrope radi učešća u izborima u Evroparlament, dva predsednika Piratske stranke Rusije su bila izabrana za kopredsednike.

Leave a Reply