Internet

Predlog Agencije za dopunu Zakona o elektronskim komunikacijama

Uzimajući u obzir značaj primene instituta tehnološke neutralnosti, kao i obezbeđivanje ravnopravnog položaja operatora koji koriste radio-frekvencije, Republička agencija za elektronske komunikacije, u okviru Javne rasprave o Nacrtu izmena i dopuna Zakona o elektronskim komunikacijama, predlaže da se u članu 3, stav 1. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, br. 44/10 i 60/13-US):

– u tački 6) posle reči: „elektronskih komunikacija“, dodaju reči: „na tehnološki neutralnoj osnovi“, i

– u tački 7) posle reči: „radio-frekvencijskog spektra“, dodaju reči: „na tehnološki neutralnoj osnovi“.

ratel

Leave a Reply